Talimatlar

Dopingle Mücadele Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-Bu Talimatın amacı sporun ve sporcu sağlığının korunması, beden ve moral eğitiminin uluslararası anlayış içinde yapılması, sporda doping kullanımının ortadan kaldırılması için dopingle mücadelenin esas ve usullerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu Talimat, Golf sporunda lisanslı sporcu, antrenör, çalıştırıcı, tıp doktoru, eczacı, veteriner hekim, fizyoterapist, beslenme uzmanı, masör ve sporda dopingle ilgili kişi, kurum ve kuruluşları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu talimatta geçen:
Bakan: Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı'nı,
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nü
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürü'nü,
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonu'nu,
Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nı,
Merkez: Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuş bulunan Türkiye Doping Kontrol Merkezi Laboratuarını,
Sporda Doping: Sporculara farmakolojik sınıflama içinde yer alan doping maddelerinin verilmesini ve doping metodları uygulamasını veya bu maddeler ve metodların sporcular tarafından kullanılmasını,
Bağımsız Numune Alma Görevlileri: Federasyon Başkanının talebi üzerine sporculardan doping kontrolü için gerekli numuneyi almak üzere Türkiye Doping Kontrol Merkezi tarafından görevin gereğine göre görevlendirilen "Bağımsız Numune Alma Görevlisi" kurslarından geçirilmiş sertifikalı tıp doktorunu, eczacıyı, veteriner hekimi,
İlgili Diğer Kuruluş: Diğer Kurum ve Kuruluşlar yarışma/karşılaşma düzenleyen kuruluşları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Doping Kontrolü Yapmaya Yetkili Kuruluş

MADDE 5-Golf Federasyonu tarafından düzenlenen her türlü spor faaliyetlerinde, numune alınması bağımsız numune alma görevlilerince yerine getirilir. Analiz yapma yetkisi Merkez laboratuarına aittir.

Bağımsız Numune Alma Görevlileri

MADDE 6-Golf Federasyonunun talebi üzerine sporcularda doping kontrolü için gerekli numuneyi almak üzere Türkiye Doping Kontrol Merkezi tarafından görevin gereğine göre görevlendirilen Bağımsız Numune Alma Görevlileri kurslarından geçirilmiş, sertifikalı Tıp Doktoru, Eczacı, Kimyager, Veteriner Hekim ve Biyologlar görev yaparlar.

Doping Kontrol Talebi, Doping Kontrolü İçin Numune Alma Zorunluluğu ve Doping Kontrolünün Takibi

MADDE 7-Golf Federasyonunun lisanslı sporcularından ön duyuru yapılmaksızın "yarışma içi" ve "yarışma dışı" olmak üzere gerekli zamanlarda gerekli görüldüğü kadar numune alınır. Doping kontrolüne alınan sporcular için Golf Federasyonu tarafından birer "Doping Kontrol Kimlik Kartı" tutulur. Bir yıl içinde alınacak numune sayısının artırılması veya azaltılmasında Federasyon Başkanı yetkilidir.

Doping Kontrolü İçin Numune Verme Zorunluluğu

MADDE 8-Sporcular resmi talep halinde bağımsız numune alma görevlilerine doping kontrolü amacıyla numune verilmesini sağlamak zorundadırlar.Numune vermekten her ne sebeple olursa olsun imtina eden sporcular dopingli kabul edilirler ve sporcular ve sorumluları haklarında Disiplin Talimatı hükümlerine göre işlem yapılır.

Numune Alma Esas ve Usulleri

MADDE 9-Federasyonca uygun görülen doping kontrol talepleri Merkez'e intikal ettirilir. Federasyon Başkanı veya yetkili kişiler tarafından onaylanmış listede yer alan bağımsız numune alma görevlileri arasından yeterli sayıda eleman Merkez tarafından istenilen spor yarışması / karşılaşması için görevlendirilir.

Numune alma işlemi sporcunun bağlı bulunduğu federasyon, kulüp veya ilgili kuruluşun yönetim kurulu kararı ile verilmiş yetki belgesi bulunan temsilcileri ile numune alma görevlileri huzurunda Merkez tarafından tespit edilen esas ve usullere göre yapılır.

Numunedeki kod numarasının hangi sporcuya ait olduğu gizli olup, yetkililer ve ilgili sporcu dışında hiç kimseye bilgi verilemez ve bu konuda açıklama yapılamaz. Aksi davranışlarda bulunanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bu konudaki amir hükümlerine göre işlem yapılır.

Doping Kontrol Sonucuna İtiraz

MADDE 10-Doping kontrolü için alınan numunenin analiz sonucu pozitif (+) çıkan sporcu federasyonu veya kuruluşların başkanlıkları kanalıyla neticeye itiraz edebilirler. İtirazlar bu mercilerce Merkez'e intikal ettirilir. Merkez tarafından uluslar arası kurallara uygun olarak gerekli işlemler yapılarak sonuç ilgililere Federasyon kanalıyla bildirilir.

Merkez akredite olana kadar alınan numunenin a numunesini analiz eder. Bu analiz sonucuna federasyon, kulüp veya sporcu tarafından herhangi bir itiraz yapıldığı takdirde, itiraz eden tarafından analiz ücretinin yatırılması kaydı ile b numunesini akredite edilmiş bir laboratuara göndererek analizini sağlar.

Doping Kontrol İşlemleri İçin Yatırılması Gerekli Ücretler

MADDE 11-Doping kontrolü için alınan numunenin analiz ücreti Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) belirlediği analiz ücretine paralel olarak her yıl merkezin teklifi ve Federasyonun onayı ile yürürlüğe girer.

Spor federasyonları, kulüpler ve sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan doping kontrolü için alınan/gönderilen duyurusuz veya duyurulu doping kontrol numunelerinin analiz ücretleri Dopingle Mücadele Vakfının Banka'da açacağı hesaba yatırılır.

Federasyonun Sorumlulukları

MADDE 12-Golf Federasyonu sporcu sağlığını korumak amacıyla, sporun bilimsel eğitim ilke ve prensiplerine uygun olarak, sporcularını dopingle mücadele konusunda bilgilendirmek ve dopingten korumak ve federasyonun talebi halinde Merkez tarafından kurulacak doping kontrol istasyonlarında sporcuların ihtiyaçları için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Federasyon bir yıl boyunca "yarışma içi" ve "yarışma dışı" alınacak doping kontrol numunelerinin analiz ücretlerini karşılamak amacıyla her yıl bütçesinde yeterli miktarda ödenek ayırır.

Dopingle Mücadele Eğitim ve Bilgilendirme

MADDE 13-Merkez ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içinde, dopingin insan sağlığına verdiği zararlar, sporda gözetilmesi gereken ahlaki/etik değerlerde yapacağı çöküntüler konusunda eğitim programları, toplantıları düzenler, yayınlar, araştırmalar yapar ve bilgilendirme kampanyaları geliştirir.

Yasaklanmış Doping Maddeleri ve Metodlarının Listelerinin Düzenlenmesi

MADDE 14-Avrupa Konseyi Anti-doping Konvansiyonu ve Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından yayınlanmış olan yasaklanmış ilaç sınıfları ve yöntemleri listesiyle ilgili olarak her sene yapılan yeni düzenlemeler Federasyon tarafından ilgili tüm kuruluşlara duyurulur.

Cezai Müeyyideler

MADDE 15-Doping kontrolü için alınmış olan numunenin analiz sonucunun pozitif (+) olması halinde Ülkemiz lisansını taşıyan sporcuların bağlı bulundukları üst kuruluş durumundaki Uluslararası federasyonları tarafından, analiz sonucundabulunanilaçcinsinegöreöngörülencezaihükümleraynenuygulanır.

MADDE 16-Bu Talimatta bulunmayan hususlarla ilgili olarak 3885 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan "Avrupa Konseyi Dopingle Mücadele Sözleşmesi" hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 17-Federasyonca görevlendirilen elemanlar Sporcu, Masör, Doktor, Antrenör ve İdareciler de Doping yapmaya elverişli ilaçların bulunup bulunmadığını kontrol ederler.

Kontrol neticesinde üzerlerinde, odalarında veya dolaplarında doping yapmaya elverişli ilaç bulunanlar hakkında ceza yönetmeliği hükümleri uygulanır.Görevlilerin aramalarına mani olan veya arattırmaktan imtina edenler hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

MADDE 18-Doping yapmaya elverişli yasaklanmış ilaçların yurtiçinde veya yurtdışında yapılacak seyahatlerde Sporcu, Masör, Doktor, Antrenör ve İdarecilerin üzerlerinde taşınmaması için Federasyon konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19-Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyonun internet sayfasında yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20-Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi : 12.07.2008




ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın