Talimatlar

Kamp Eğitim Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-Bu talimatın amacı; Türkiye Golf federasyonunca düzenlenen eğitim öğretim ve gelişim kampları ile milli takım hazırlık kamplarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, kampa katılan sporcuların performanslarının geliştirilmesi, tutum ve davranışlarında müşterek ve standart bir uygulamanın sağlanması, kampta görev alacak kamp müdürü, antrenör, doktor, beslenme uzmanı, fizyoterapist, psikolog, spor masörü, sporcu ve diğer görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2-Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. Maddesi gereğince, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-Bu talimatta geçen;
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Kamp Müdürü: Kampın yönetim ve işleyişinden sorumlu federasyonca görevlendirilen kişiyi,
Antrenör: Antrenörlük belgesine sahip, sporcuları ulusal ve uluslararası kural ve tekniklerle uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve Doktor: Üniversitelerin tıp fakültesi bölümlerinden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,
Beslenme Uzmanı: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,
Fizyoterapist: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okullarından mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,
Psikolog: Üniversitelerin psikoloji ve rehberlik, danışmanlık bölümünden mezun olup ve kampta görevlendirilen kişiyi,
Spor Masörü: Spor masörü kursunu başarı ile tamamlayıp belge alan ve Spor masajı konusunda tıbbi ve genel bilgilere sahip olup kampta görevlendirilen kişiyi,
Sporcu: Golf branşında lisanslı spor yapan kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Kamp Müdürünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 4-Kamp Müdürü, Golf Federasyonu başkanlığına karşı sorumlu olup;

 • Kampla ilgili çalışmaları düzenlemek, eğitim-öğretim ve antrenman programlarını uygulatmak.
 • Kamp hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için ilgililerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Kamp ihtiyaçlarının giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Kampın düzenli bir şekilde yürütülmesi için federasyon başkanlığı ve ilgili il müdürlüğü ile işbirliği içinde bulunmak,
 • Antrenörler tarafından hazırlanan kamp çalışma programını uygun yerlere asmak ve federasyona bildirmek,
 • Sporcuların çalışma dışında kalan zamanlarını kontrol altında tutmak, sosyal ve kültürel etkinlikler organize etmek,
 • Kampın günlük faaliyetlerini yazılı olarak tutmak ve kamp sonunda düzenleyeceği raporu federasyona bildirmek,
 • Kamp disiplinine uymayan, huzur bozucu söz ve davranışlarda bulunan antrenör, sporcu ve diğer görevlileri ikaz etmek, tekrarı halinde bir rapor ile federasyona bildirmek, gerektiğinde antrenörle birlikte tutacağı tutanakla kampla ilişiğini kesmek,
 • Doping numune alımı için gelen görevlilere yardımcı olmak ve ilgili sporcularıhazırlamak,
 • Doping , sağlık ve sosyal konularla ilgili olarak sporcuları bilgilendirici toplantılar yapmak,
 • Kampa katılanların barınma ve ulaşımları ile ilgili puantajları tutmak ve antrenörlerle birlikte imzalamak,
 • Davranış ve kıyafeti konusunda gerektiğinde kamptakileri uyarmak,
 • Kampın disiplini ve idaresinden sorumlu olmak,
 • Federasyonun izni ile basın mensuplarına bilgi vermek veya röportaj yapmak,
 • Geçerli mazeretlerinin uygun görülmesi halinde izin vermek,
 • Kampa katılımın yetersiz olması veya kamp koşullarının uygun olamadığı hallerde kampın devam edip etmeyeceğine karar vermek,
 • Geçerli mazereti olmadan kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde katılmayanları kampa almamak,
 • Kamp müdürünün kampta bulunmadığı zamanlarda, kıdemli antrenör kamp müdürü yerine görevlendirilir.

Antrenörün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5-İdari yönden kamp müdürüne, teknik yönden teknik kurula karşı sorumlu olup;

 • Kampa katılan sporcuların teknik- taktik ve çalışma programlarını uygulanmasını sağlamak,
 • Kamp sırasında sporcuların isteklerini kamp müdürüne iletmek,
 • Sporcularla ilgili performans gelişimlerini takip etmek,
 • Kıyafet ve davranışları ile sporculara örnek olmak,
 • Antrenman, dinlenme, yemek, eğlence ve yatma zamanlarında sporcuları kontrol etmek,
 • Kamp sonunda federasyona verilmek üzere teknik rapor hazırlamak,
 • Kamp sonunda sporcularla ilgili performans, istatistiki bilgileri ve teknik konuları içeren raporu hazırlamak ve federasyona iletilmek üzere kamp müdürüne teslim etmek,
 • Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak,
 • Kamp müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Doktorun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 6-Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

 • Kampta bulunanların sağlıkla ilgili hizmetlerini yürütmek,
 • Her gün ve lüzumlu görülen zamanlarda sporcuların sağlık durumlarını kontrol etme ve sporcu sağlık formu düzenlemek,
 • Sporcuların antrenmana ve müsabakaya katılıp katılamayacaklarını rapor etmek,
 • Kampa en yakın sağlık merkezi ile irtibat kurmak ve sağlık önlemleri ile ilgili konularda gerekli tedbirleri almak,
 • Sporcu sağlığı, spor sakatlıkları ve ilk yardım konularında sporcuları ve antrenörleri bilgilendirmek, gerekli önlemleri almak,
 • WADA tarafından yayınlanan doping listesinde yer alan maddelerin ve ticari isimlerinin güncellenmiş listesine sahip olmak ve sporcuları doping konusunda bilgilendirme

Beslenme Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 7-Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

 • Kampta, golf sporunun özelliğine ve sporcuların alması gereken kalori miktarına göre beslenme programı hazırlamak,
 • Sporcuların özel beslenme ve kilo sorunları ile ilgili beslenme programları hazırlamak,
 • Yiyeceklerin hijyenik ortamlarda uygun lezzette ve besin değerlerini kaybetmeden pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek,
 • Sporcuların dengeli ve yeterli beslenmeleri konusunda sporcu ve yöneticileri bilgilendirmek.

Fizyoterapistin Görev ve Sorumlulukları

MADDE 8-Kamp müdürüne karşı sorumlu olup,

 • Sporcuların fiziksel ve fizyolojik testlerini (antropemetrik ölçüm, kas kuvveti, kuvvette dayanıklılık, aerobik ve anaerobik testler v.b) yapmak ve daha yüksek performans için sporcu ve antrenörlerle işbirliği içerisinde çalışmak,
 • Akut ve acil durumlarda ilk yardım prensibini uygulamak, saha içindeki sporcuyu değerlendirip ön tedavi yöntemlerini uygulamak ve gerekli ise sağlık kuruluşuna sevk etmek,
 • Yaralanmış sporcunun tedavi ve rehabilitasyon programını belirleyip uygulamak, sahaya döneceği zamanın belirlenmesine yardımcı olmak,
 • Her türlü koruyucu ve destekleyici (bandaj, bantlama, splint ) malzemeyi tatbik etmek,
 • Doktor, sporcu, antrenör, fizyoterapist ve masörle işbirliği içinde çalışmak.

Psikoloğun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 9-Kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

 • Sporcuları performans ve başarı düzeylerinin artması için psikolojik yönden müsabakaya hazırlamak,
 • Sporcunun kişilik, zihinsel yetenek, konsantrasyon yeteneği, duygusal ve bilişsel özelliklerini saptayarak gerekli çalışmaları yapmak,
 • Sporcunun stres profilini, görsel ve dokunsal reaksiyon zamanını ölçerek yarışma döneminde stres yaşamaması için gerekli önlemleri almak,
 • Psikolojik danışmanlık hizmetleri vermek.

Spor Masörünün Görev ve Sorumlulukları

MADDE 10- Doktor veya fizyoterapiste karşı sorumlu olup;

 • Sportif motivasyona katkı sağlamak,
 • Kasları uyararak sportif aktivite için hazırlamak,
 • Sporcunun ruhsal gerginliğini gidermek,
 • Sporcuya pasif ısınma sağlamak,
 • Geçirilmiş sakatlıklar sonucu sporcuda gelişen fiziksel güvensizliği gidermek,
 • Aktivite sırasında oluşabilecek kas gerginliği ve krampları gidermek,
 • Aktivite sonrasında sporcunun iyi dinlenmesini sağlayarak bir sonraki çalışmanın verimini arttırmak.

Sporcunun Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11-Teknik kadro ve kamp müdürüne karşı sorumlu olup;

 • Kamp kurallarına ve talimatlarına uymak, tutum ve davranışları ile çevresine örnek olmak,
 • Antrenör ve/veya kaptanın belirlediği yer ve zamanda istenilen uygun kıyafetle ve bakımlı olarak hazır bulunmak,
 • Sporcuya ve centilmenliğe yakışır davranışlarda bulunmak,
 • Bulunduğu ortam ve çevrenin temizliğine özen göstermek,
 • Kamp çalışma programına uymak,
 • Geçerli mazereti nedeniyle kamptan süreli veya erken ayrılması gereken durumlarda kamp müdürüne yazılı bilgi vermek,
 • Kamp doktorunun bilgisi dışında tedavi amaçlı olsa dahi herhangi bir ilaç kullanmamak
 • Kampın başlama tarihinden itibaren iki gün içinde kampa katılmak.

Diğer Görevliler

MADDE 12-İhtiyaç doğrultusunda federasyon tarafından görevlendirilebilecek personeldir.Kampın özelliğine, süresine ve sporcu sayısına göre kamplarda ihtiyaç halinde başka elemanlarda görevlendirilebilir. Bunlar, sporcuların performanslarını koruyucu ve geliştirici yönden uzmanlık alanlarında kamp müdürü, antrenörlerle işbirliği içinde çalışır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13-Bu Talimat, Genel müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14-Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım tarihi: 24.07.2008
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın