Talimatlar

Sözleşmeli Antrenör ve Personel Çalıştırılması Hakkında Talimat

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-Bu talimatın amacı Türkiye Golf Federasyonunun Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın kimlerin hangi usul ve esaslara göre antrenör, spor uzmanı ve personel olarak sözleşmeli çalıştırılabileceğini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu talimat, Türkiye Golf Federasyonunun sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli, yabancı antrenör, spor uzmanları ve diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu Maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu Talimatta geçen;
Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,
Federasyon Başkanı: Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,
Yönetim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
Kulüp: Federasyonca veya Federasyon tarafından yetki verilmiş kurumlarca Golf branşı tescili yapılmış spor kulüplerini,
Sözleşmeli Personel: Bu talimata göre çalıştırılacak yerli ve yabancı antrenör, spor uzmanı veya idari ve teknik diğer personeli,
Sözleşme: Bu talimat esaslarına göre istihdam edilen personel ile yapılan sözleşmeyi,
Spor Uzmanı: Spor alanında bilimsel araştırma, geliştirme, değerlendirme, öğreticilik veya danışmanlık yapabilme niteliklerine sahip, yurt içinde veya yurt dışında branşlarıyla ilgili yüksek öğrenim görmüş, 5, 7 ve 8 inci Maddelerde öngörülen şartları taşıyan yerli ve yabancı kişileri,
Antrenör: Yurt içinde veya yurt dışında ilgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamladığına dair belgesi bulunan, sporcu veya spor takımlarını, branşı dahilindeki her türlü spor faaliyetlerine sportmenlik anlayışı içinde milli ve milletlerarası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek üzere görevlendirilecek yerli ve yabancı kişileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Sözleşmeli Personelin Alınma Usul ve Şekli

MADDE 5-Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yerli spor uzmanı ve antrenörler, idari ve teknik personelden aşağı belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetim kurulunca uygun görülenlerle sözleşme yapılır.

Duyuru

MADDE 6- Sözleşmeli olarak alınacaklarda; aranılacak genel ve özel şartlar, kaç kişi alınacağı, en son başvurma tarihi, başvurulacak merciler, mülakat yeri, zamanı ve gerek görülen diğer bilgiler, duyuru yapılmasının gerekliliği halinde,Türkiye Golf Federasyonu resmi web sayfasında duyurulur. Sözleşmeli olarak alınacak yabancılar için duyuru şartı aranmaz.

Genel ve Özel Şartlar

MADDE 7-Sözleşmeli olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır;

 • Genel Şartlar
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • 18 yaşından küçük 55 yaşından büyük olmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,
  • 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine ve Golf Federasyonu disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak.
 • Özel Şartlar
  • Sözleşmeli spor uzmanı olarak atanacaklarda branşlarına göre aşağıdaki şartlar aranır:
   • Spor Hekimi: Tıp Fakültesi mezunu olup, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tıpta spor hekimliği, spor fizyolojisi, sporla ilgili diğer branşlarda veya yurt dışında araştırma merkezlerinde en az bir akademik yıl sporcu sağlığını ve performansını geliştirmeye yönelik eğitim gördüğünü belgelemek,
   • Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
   • Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan/ bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
   • Spor Beslenme Uzmanı: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,
   • Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir.
   • Spor Masörü:Spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden Eğitimi Ve Spor Öğrenimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.
  • Sözleşmeli antrenör olarak atanacaklarda;
   • Antrenör belgesine sahip olup en az 3 yıl fiilen antrenörlük yaptığını belgelemek,

Yabancı Spor Uzmanı ve Antrenör

MADDE 8-Yabancı spor uzmanı ve antrenör görevlendirilmesinde aşağıdaki şartlar aranır.

 • Golf branşında antrenörlük veya spor uzmanlık alanına ilişkin belgesi bulunmak,
 • Ülkesinde veya başka bir ülkede üst düzeyde başarıyla son üç yıl antrenörlük, spor uzmanı olarak öğreticilik veya konusunda bilimsel çalışmalarda, araştırmalarda görev yapmış olduğunu belgelemek,Uluslararası alanda Golf branşında başarıları bilinenlerden Golf Federasyonu teknik kurulunun gerekçeli teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile referans belgesi aranmaz.Yabancı spor uzmanı ve antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir;
 • Antrenörlük veya uzmanlık belgesi,
 • Yabancı antrenör ve uzmanlarda oturma müsaade belgesi,
 • Son üç yıl içinde konusunda çalıştığının ve başarılarının belgesi,

İstenilecek Belgeler 
MADDE 9-Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelden aşağıdaki belgeler istenir.

 • Hizmet tanımlarında öngörülen niteliklerini belirleyen belgeler,
 • Sabıkasızlık kaydı,
 • Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca bir defada bir yıldan fazla ve iki defa altışar ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olduğunu gösterir belge,
 • Nüfus cüzdanı,
 • Yabancılardan oturma izin belgesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Sağlık Kurulu raporu,

Bu talimat esaslarına göre sözleşmeli statüde elaman olma talebinde bulunanlar yukarıda belirtilen atamaya esas belgeleri tamamlayarak Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığına elden teslim ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretlerle ilgili Hükümler

Ücretlerin Tesbiti

MADDE 10-Yerli ve yabancı spor uzmanlarına, antrenörlere, personele ve diğer görevlendirileceklere her yıl ocak ayında yönetim kurulunca belirlenecek ücret ödenir.

Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Çalıştırma

MADDE 11-Golf federasyonu kısmi zamanlı çalıştırılmak üzere saatlik, yarım günlük veya ayda belli günleri ve yılda belli ayları kapsayacak şekilde yerli ve yabancı sözleşmeli spor uzmanı, antrenör ve diğer görevlendirilecekler istihdam edilebilir.

Saatlik çalıştırmada bir saatlik ücret için, yönetim kurulunun belirleyerek onayladığı ücret esas alınır. Bir aylık toplam saat ücreti aylık olarak ödenir. Saatlik olarak çalıştırılanlarda görevlendirme süresi bir ayda toplam 120 saati geçemez.Yarım günlük veya her ayın belli günlerinde görevlendirilmelerde bir ay için en fazla 15 günlük ücret esas alınır.

Saatlik, yarım gün veya ayın belli günlerini ve yılın belli aylarını kapsayacak şekilde kısmi zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli spor uzmanı, antrenörler ve personel, 7 ve 10. Maddelerdeki şartlara uygun olarak federasyon başkanının teklifi, yönetim kurulunun onayına müteakip çalıştırılabilir

Ücret Ödeme Şekli

MADDE 12-Aylık veya kısmi zamanlı olarak çalışan yerli ve yabancı antrenörler ile spor uzmanlarının, diğer personelin ücretleri Golf Federasyonu tarafından ödenir.

Geçici Görev Gideri

MADDE 13-Görev yeri dışında yurtiçi ve yurtdışında geçici olarak görevlendirilenlere gündelik ve yol giderleri Golf Federasyonu Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşme ile İlgili Hükümler

Sözleşme Süresi

MADDE 14-Sözleşme süresi her yıl yönetim kurulunca uygun görülmesi halinde yenilenir.

Sözleşmenin Fesh Edilme Halleri

MADDE 15-Sözleşme imzalandıktan sonra noksan veya yanlış bilgi verdiği anlaşılan kişilerin sözleşmeleri hiçbir ihbar yapılmaksızın Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığınca tek taraflı olarak fesh olunur.

Bu talimat ile görev, yetki ve sorumluluk yönergesine ve sözleşme hükümlerine aykırı hareket edenler yıl sonu itibariyle, Golf federasyonunca performans ve değerlendirme kriterlerine uygun çalışmadıkları, hizmet ve faaliyetlerinde verimli olamadığının tespiti veya belirtilen şartlardan birinin kaybında veya çalışmaları yetersiz görülenlerden süre aranmadan, ihbara ve sözleşme süresinin bitimine gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı fesh edilir. Bu konuda denetlemeler federasyon tarafından görevlendirilen kişilerce yerine getirilir.

Sözleşmenin Yenilenmesi

MADDE 16-Golf Federasyonu, sözleşme süresi sonunda her ne sebeple olursa olsun Sözleşmeyi yenileyip, yenilememekte serbesttir. Sözleşme süresi sonunda sözleşmeyi yenilemek istemeyen taraf bu durumda sözleşmenin bitimine en az bir ay kala karşı tarafa yazılı olarak ilgili kişinin formunda belirtilen adrese bildirmek zorundadır, belirtilen adrese yazının gönderilmesi tebligatın yapılması anlamındadır.Sözleşmenin yenilenmemesi veya fesh edilmesi halinde ilgiliye herhangi bir tazminat ödenmez. Mahkemeye gidilmez.

Hastalık İzni

MADDE 17-Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere, ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle Sosyal Sigortalar Kurumu'na ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşürülür. Yılda 20 gün senelik izin kullanabilir.

Disiplin Uygulamaları

MADDE 18-Çalışma Sözleşmesi yapılan personelin Devlet Memurları Kanunundaki uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hareketlerden dolayı maiyetinde çalıştığı birim amirinin yazılı teklifi üzerine Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile maaş kesimine gider. Buna rağmen disiplinsiz davranışlarını sürdürdüğü anlaşıldığı takdirde sözleşmesi tek taraflı fesh edilir.

Devir-Teslim Zorunluluğu

MADDE 19-Sözleşmesi fesh edilen kişi kendisine zimmetlenmiş olan demirbaş ve spor malzemelerini iade etmediği takdirde bedelin tesbiti ve tahsili genel hükümlere göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 20-Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon İnternet sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21-Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi : 12.07.2008
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın