Talimatlar

Golf Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi ve Desteklenmesine Dair Talimat

Amaç

MADDE 1- Bu talimatın amacı, ulusal ve uluslararası Golf faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular, kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve başarıda emeği geçen diğer kişilere ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına ve ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu talimat, Dünya ve Avrupa ferdi veya takım şampiyonalarında dünya ve Avrupa kupalarında, diğer uluslararası müsabakalar ve Golf Federasyonun ulusal müsabakalarında başarılı olan sporcular ve bunların spor kulüplerine antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödül ve desteği kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu talimatta geçen;
Federasyon: Golf Federasyonunu
Federasyon Başkanı: Golf Federasyon Başkanını
Spor Kulübü: Türkiye Golf Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini
Sporcu: Ferdi ve/veya takım müsabakalarında derece elde eden milli takım sporcularını kulüp sporcularını ve ferdi sporcuları
Uluslararası Müsabaka: Golf Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi ve yurtdışı uluslararası spor müsabakalarını
Antrenör: Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi
Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu spor kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni yardım veya cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirası.
Takım Sporu: Birden fazla sporcunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte, sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlarla ilgili müsabakayı
Ferdi Spor: Takım sporları dışında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı diğer spor dalları
Müsabaka: Bu talima Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör, spor eğitim uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları.tta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları
Spor Elemanı: Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen ve bu müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, diyetisyen, masör, spor eğitim uzmanı, yardımcı antrenör ve benzeri elemanları.
Yönetim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu
ifade eder.

Ödül verilebilecek spor müsabakaları

MADDE 5- Dünya ve Avrupa ferdi ve takım şampiyonalarında ve diğer uluslararası müsabakalarda federasyon bütçesi ve sponsorlar dikkate alınarak yönetim kurulunun vereceği karar doğrultusunda ödüllendirme yapılır.

  • Sporculara
  • Müsabaka milli takım antrenörüne
  • Sporcunun kulübüne
  • Sporcunun kulüp antrenörüne
  • Sporcuyu yetiştiren antrenöre

MADDE 6- Uluslararası alanda, Dünya, Avrupa müsabakaları ile ülkemizi tanıtıcı ve önemli görülen turnuvalarda başarı elde eden sporculara yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi ödül verilebilir.

Başarılı Kulüplerin Desteklenmesi

MADDE 7- Golf sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkemizi Uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüplerimiz yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

Başarılı Sporcu ve Antrenörlerin Desteklenmesi

MADDE 8- Ülkemizi uluslararası alanda her tür müsabakalarda başarı ile temsil eden, federasyonun koyduğu antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden, federasyon kamp merkezlerinde sürekli hazırlık kamplarına katılan ve katılmayı kabul eden, yönetim kurulunca belirlenecek sporcu ve antrenörler aylık teşvik primi ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

Milli Takımlar ve Ferdi Uluslararası Maddi Ödüllü Müsabakalarda Kazandığı Ödüllerin Dağıtılması

MADDE 9- Milli takımlarımızın takım ve ferdi katıldıkları uluslararası maddi ödüllü müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı veya Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve o müsabaka formunda yer alan teknik ve idari heyet mensupları ile sporcuyu yetiştiren antrenörlere verilebilir.

Ödüllerin Veriliş Şekli:

MADDE 10- Ödüller, federasyon yönetim kurulunun kararı ile verilir. Verilecek ödül taksitlere bölünüp verilebilir.

Aynı Müsabakada Ödül Alınması :

MADDE 11- Uluslararası seviyedeki aynı ferdi müsabakada birden fazla başarı elde eden sporcuya en iyi derecesinin ödülü verilir.

Ceza

MADDE 12- Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödüller geri alınır. Herhangi bir disiplin cezası alındığında verilen her türlü teşvik primi, ayni ve/veya nakdi yardım ve ödül kesilir.

MADDE 13- Devleti ülkesi ve milleti bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları öd üller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkumiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

MADDE 14- Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son bir yıl içerisinde disiplin kurulunca uyarı ve ceza almamış olmaları gerekir.

Tescil Şartı

MADDE 15- Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

Diğer hükümler Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 16- Bu talimatta yer almayan ve uluslararası federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile ödül verilebilir. verilecek ödül en üst miktarda verilen ödülün %10'u geçemez.

Yürürlük

MADDE 17- Bu talimat,Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi:10.01.2009
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın