Talimatlar

TGF Eğitim, Altyapı ve Kulüplere Yardım Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- Bu talimatın amacı, golf sporunun gelişmesi için eğitim ve altyapı çalışmaları yapan golf kulübü, okul ve kurumlara teknik yardım, malzeme ayni ve/veya nakdi yardım yapılmasına dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu talimat, ülkemizde golf sporu ile ilgilenen kulüp, okul ve kurumlara yapılacak malzeme veya nakdi yardımları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14/4/ 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu talimatta geçen;

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

Federasyon : Türkiye Golf Federasyonunu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,

Yönetim Kurulu : Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,

Spor Kulübü : Federasyonunun faaliyetlerine katılan tescilli spor kulüplerini,

Okul : Federasyonunun faaliyetlerine katılan resmi veya özel ilköğretim, lise ve üniversiteleri,

Kurum : Federasyonunun faaliyetlerine katılan eğitim ve altyapı çalışmaları olan resmi veya özel kuruluşları,

Müsabaka : Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi veya yurtdışı ulusal veya uluslar arası spor müsabakalarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Teknik Yardım

Madde 5- Federasyon tarafından golf kulüpleri, antrenörler, hakemler, sporcular ve diğer ilgililere kurs, seminer, toplantı, görsel ve yazılı yayınlar ile bilgilerini artırmak için yapılan çalışmalardır.

Malzeme Yardımı

MADDE 6- Golf sporunun gelişmesi tabana yayılması amacıyla, golf sporu yapan alt yapı çalışmaları olan ve federasyon faaliyetlerine katılan spor kulübü, okul ve kurumlara uluslararası standartlara uygun golf araç ve gereçlerinin bedelsiz olarak verilmesidir.

Ayni /Nakdi Yardım

MADDE 7- Golf sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüpler yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile ayni ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

Not 1:

Golf kulüplerinin, Türkiye Golf Liginde oynayan oyuncularının başarılarına göre nakdi yardım alabilmeleri için, söz konusu oyuncuların en az 3 yıl süreyle o kulübün üyesi olmaları gerekir.

Not 2:

Golf kulüplerinin, Türkiye Yerel Yıldızlar Liginde oynayan oyuncularının başarılarına göre nakdi yardım alabilmeleri için, söz konusu oyuncuların o kulübün alt yapısından yetişmiş olmaları şartı aranır.

Nakdi Yardım Kalemleri /Oranları

MADDE 8-

Kulüplere yapılacak yardım kalemleri ve dağılım oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.Her Sezon Başında Yönetim Kurulu kararı ile herhangi bir kalemin iptali ,ilavesi veya oranların değiştirilmesin mümkündür.Yapılacak değişiklikler sezon başında ilan edilir.

Toplam yardım tutarının;

a. %25'i bir alt yapı programına sahip olan okul, kurum ve kulüplere, altyapıdaki oyuncu sayısına göre,

b. %10'u yerel liglere katılan oyuncu sayılarınagore,

c. %15'i TGF Yıldızlar Şampiyonasında oynamaya hak kazanan oyuncu sayısına göre

d. %10'u Yıldızlar Şampiyonası sonucunda, kategorilerinde ilk 5 dereceye giren oyuncuların derecelerine göre

e. %15'i Yıldızlar Şampiyonası sonrasında oluşacak kulüp başarı sıralamasına göre

f. %5'iTürkiye Golf Liginde bay ve bayan kategorilerinde ilk %50 içinde bitiren oyuncu sayısına göre

g. %5'i Türkiye Golf Liginde ilk 5'e giren oyuncuların derecelerine göre

h. %15'i Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden oyuncu sayısına ve Milli Takımlarda yer alan oyuncu sayısına göre ;

Ödenir.

Kulüpler yukarıda detayları belirtilmiş olan yardım kalemlerinden oyuncularının performanslarına göre puanalıp, topladıkları puan karşılığında Türkiye Golf Federasyonundan nakdi yardım almaya hak kazanırlar.Her bir kalem için uygulanacak puanlama yöntemi ve esasları aşağıda Madde . 9'dabelirlenmiştir.

Puan tespit yöntemi

MADDE 9-

a. Altyapı programında bulunan oyuncu sayısına gore :

  • 3-10 oyuncu için 1 puan
  • 11-20 oyuncu için 2 puan
  • 21-30 oyuncu için 3 puan
  • 31 üzeri oyuncu için 4 puan verilir.

Bu kalem için Tahsis edilen miktar toplam puana bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

Bu madde kapsamında başvuracak Kulüpler,altyapısında bulunan oyuncuların ve eğitmenlerinin listesi ile uygulan altyapı program ile ilgili bir bilgilendirme yazısı veya altyapı projelerini TGF'ye vermek zorundadırlar.

b. Yerel liglere katılan oyuncu sayılarına gore :

Her Ayakta kulüp adına yarışmaya katılan her oyuncu için 1 puan verilir.

Bu kalem için Tahsis edilen miktar ,toplam katılımcı sayısına bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

c. Yıldızlar Şampiyonasında oynamaya hak kazanan oyuncu sayısına gore:

Yerel ligler sonucunda katagorilerindeki başarıları ve Handikapları dikkate alınarak Yıldızlar şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan her oyuncu için 1 puan.

Bu kalem için Tahsis edilen miktar ,toplam katılımcı sayısına bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

d. Yıldızlar Ligi finallerinde kategorilerinde ilk 5 dereceye giren oyuncuların derecelerine göre:

Her katagorideki sıralamada,

Birincilik için 10 puan

İkincilik için 8 Puan

Üçüncülükiçin 6 Puan

Dördüncülükiçin 4 Puan

Beşincilik için 2 Puan verilir

Bu kalem için Tahsis edilen miktar toplam puana bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

 

e. Yıldızlar Ligi finalleri sonrasında oluşacak kulüp başarı sıralamasına gore :

Her Katagoride ilk on sırayı alan oyunculara 10 dan 1 'e kadar sırasıyla puan verilir.

Kulüplerin tüm katagorilerde topladığı puan toplamına göre Kulüp Başarı sıralaması yapılır,

Bu sıramada ,

Birincilikiçin 20 puan

İkincilik için 15 Puan

Üçüncülük için 12 Puan

Dördüncülük için 10 Puan

Beşincilik için 8 Puan

Altıncılık için 6 Puan

Yedincilikiçin 5 Puan

Sekizincilik için 4 Puan

Dokuzunculuk için 3 Puan

Onunculuk için 2 puan verilir

Bu kalem için Tahsis edilen miktar toplam puana bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

f. Türkiye Golf Liginde bay ve bayan kategorilerinde ilk %50 içinde bitiren oyuncu sayısına göre :

Türkiye golf ligine katılarak sıralamaya giren bayan ve erkek oyunculardan, sıralamada ilk %50 içinde olan her kulüp oyuncusuna 1 puan verilir.

Bu kalem için Tahsis edilen miktar toplam puana bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

g. Türkiye Golf Liginde ilk 5'e giren oyuncuların derecelerine göre :

Türkiye Golf Ligi bayanlar ve erkekler katagorilerinde sezon sonunda ilk 5 içine giren oyuncuların sıralamasına gore ,

Birincilik için 10 puan

İkincilik için 8 Puan

Üçüncülükiçin 6 Puan

Dördüncülükiçin 4 Puan

Beşincilik için 2 Puan verilir

h. Uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil eden oyuncu sayısına ve Milli takımlarda yer alan oyuncu sayısına göre :

Milli Takımlara seçilen her oyuncu için 3 puan

Uluslararası yarışmalara her katılım için 1 puan

Bu kalem için Tahsis edilen miktar toplam puana bölünerek 1 puanın değeri bulunur.

Kulüplere ödemeler, talimatta adı geçen ve yardım tutarını etkileyen son turnuvanın gerçekleşmesinden sonra 30 gün içerisinde yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yardım şekli

MADDE 10- Federasyon tarafından belirlenen kulüp, okul veya kurumlara yapılacak yardıma ilişkin usul ve esaslar yönetim kurulunca kararlaştırılır. Yapılacak yardımlar federasyon başkanının onayları ile gerçekleştirilir..

a) Malzeme yardımları Ayniyat tesellüm makbuzu veya tutanak karşılığı teslim edilir.

b) Nakdi yardımlar, banka hesaplarına yapılır.

MADDE 11- Yapılan yardımlarım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının denetimi Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılır. Yapılan yardımlarının amacına uygun kullanılmadığının tespit edilmesi halinde yardımlar kesilir ve geri istenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Diğer hükümler

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 12- Yapılan yardımlarım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının denetimi Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılır. Yapılan yardımlarının amacına uygun kullanılmadığının tespit edilmesi halinde yardımlar kesilir ve geri istenir.

Yürürlük

MADDE 13

Bu talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon internet sayfalarında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- Bu talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi : 20.01.2016
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın