Talimatlar

Golf Hakemliği Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 - Bu talimatın amacı, Türkiye'de golf turnuvalarını yönetecek seviyede başhakem ve hakemleri (ulusal, il, aday) yetiştirmek, bilgilerini geliştirmek amacı ile kurslar, seminerler düzenlemek, uygulamalı çalışmalar yapmak, hakemlerin terfilerini bir sisteme bağlamak, yeterli nitelikteki hakemleri uluslararası hakem kurslarına teşvik etmek ve yukarıda belirtilen çalışmaların usul ve esasları belirleyerek gerekli kontrol-denetim sistemini oluşturmaktır. Talimat hükümleri R & A ve EGA tarafından kabul edilen ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olamaz.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Talimat, Merkez Hakem Kurulunu, il hakem kurullarını, hakemleri, hakem gözlemcilerini ve hakem eğitimcilerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu Talimat, 14 Nisan 2006 tarih ve 26139 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü'nün 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Talimatta geçen tanımlardan:

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,
Yönetim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Spor Kulübü: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü,
R &A: Royal & Ancient St. Andrews Golf Kulübünü,
EGA: Avrupa Golf Birliğini,
Tertip Kurulu: Golf müsabakalarını yürütmekten sorumlu olarak kurulan kurulu,
Merkez Hakem Kurulu (MHK): Türkiye Golf Federasyonuna bağlı olarak oluşturulan ve ülke genelinde golf hakemleri, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve İl Hakem Kurulları ile ilgili idarî ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu,
İl Temsilcisi: Golf İl Temsilcisini,
Disiplin Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Disiplin Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem Kuralları

MADDE 5 - Federasyon; hakemler, hakem gözlemcileri ve hakem eğitimcileri ile ilgili işlerini Merkez Hakem Kurulu (MHK) aracılığı ile yürütür:

5.1. İllerde, İl temsilcileri kanalı ile düzenlenen il ve bölge müsabakalarında, il temsilcileri TGF hakem listesindeki hakemler arasından atama yaparlar. Gerektiğinde ve ihtiyaç duyulduğunda MHK direkt olarak hakem ataması yapar.

5.2. MHK, özel turnuva organizasyonları tarafından hakem talep edilmesi durumunda, federasyon tarafından belirlenen ücretin ve masrafların, talep eden kuruluş, kulüp veya kişi tarafından ödenmesi şartı ile hakem ataması yapar.

5.2. Federasyonun izni olmadan hiçbir kurum, kuruluş ve kulüp, turnuvalar için yurt dışından başhakem ve hakem getiremez.

Merkez Hakem Kurulu (MHK)

MADDE 6 - MHK'nin Kuruluşu

6.1. Merkez Hakem Kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Kurulun başkanı ve üyeleri Federasyon Başkanının teklifi, TGF Yönetim Kurulu'nun kabulü ile belirlenir. Görevi sona eren kurul, yenisi seçilinceye kadar görevi sürdürür.

6.2. MHK'ye seçilecek üyeler 7. maddede belirtilen niteliklere sahip olmalıdırlar,

6.3. Asıl üyelerden birinin ayrılması veya mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde yedek üyelerden biri toplantıya katılır. MHK, kendisini seçen Federasyon iş başında kaldığı sürece görevini sürdürür. Federasyon Başkanı ve TGF yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde kurul üyelerini değiştirme veya kurulu yeniden kurma yetkisine haizdir

6.4. MHK'ye atanacak üyelerden en az 1 (bir) üyenin, uluslararası hakem lisansına sahip olması zorunludur,

MHK'de Yer Alacak Üyelerde Aranacak Nitelikler;

MADDE 7 - MHK'de yer alacak üyelerde aşağıdaki nitelikler aranır:

7.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

7.2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

7.3. Uluslararası veya en az 3 yıl müddetle Ulusal Golf Hakemliği yapmış olmak.

7.4. Temsil yeteneğine sahip olmak.

7.5. Ceza Kurulları tarafından ceza talimatlarına göre 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak.

7.6. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.

MHK Toplantıları ve Kararların Alınışı

MADDE 8 - MHK toplantılarında MHK'nin görev, yetki ve sorumluluk alanı içinde olan ve 9. maddede belirtilen konular değerlendirilir ve kararlar aşağıdaki şekilde alınır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğünde MHK toplantılarına katılır.

8.1. Federasyon Başkanı katıldığı toplantılarda, kurula başkanlık yapar.

8.2. Federasyon Başkanı toplantıda olmadığı zaman, MHK Başkanı kurula başkanlık yapar.

8.3. MHK en az ayda bir defa olmak üzere kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü zamanlarda kurulu toplantıya davet edebilir.

8.4. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantı başkanının oyu iki oy sayılır.

8.5. Kurulda alınacak tüm kararlar, karar defterine yazılır, üyelerce imzalanır ve Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

8.6. Gerektiği hallerde Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHK'nin görevini deruhte ederler.

MHK'nin Görev, Yetkiİ ve Sorumlulukları

MADDE 9 - MHK'nin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

9.1. R & A hakemlik ve oyun kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların, konu ile ilgili yayınların en kısa zamanda hakemlere duyurulmasını sağlamak,

9.2.İllerden gelecek olan kurs ve seminer tekliflerini incelemek ve uygun görülen yer ve tarihlerde kurs ve seminer açmak üzere Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapmak,

9.3. R & A'nın düzenleyeceği seminer ve kurslara katılacak olan hakemleri belirlemek ve Federasyon onayına sunmak,

9.4. Uluslararası seviyede hakem teknik kursları açmak, yabancı öğretici, gözlemci ve hakem çağırmak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

9.5. Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarı kazananları tesbit ederek lisansların verilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,

9.6. Hakemlerin terfisini yapmak ve onaylamak üzere Federasyona teklifte bulunmak,

9.7. Ulusal Hakemlerden başarılı görülenleri ve gerekli şartlara haiz olanları, Federasyon aracılığı ile R & A'ya uluslararası hakemlik sınavı için teklif etmek,

9.8. Hakemlerin dilekçelerini incelemek ve değerlendirmek,

9.9. Yarışmalarda görevlendirilen hakemleri, gözlemciler aracılığıyla denetlemek ve verilen raporlara göre değerlendirmek,

9.10. Hakemlere yönettikleri yarışmalarda görülen aksaklıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyede bulunmak,

9.11. Disiplin Talimatına göre suç sayılan bir fiili işleyen hakem, hakem gözlemcisi ve eğitimcileri hakkında soruşturma yapmak, gerektiği takdirde usûlüne uygun olarak Türkiye Golf Federasyonu Disiplin Kuruluna sevk edilmek üzere Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak,

9.12. Yurtiçi ve yurtdışı uluslararası yarışmalar ile Federasyon faaliyet programında yer alan yarışmalar ve özel yarışmalar, okullar, emniyet ve silahlı kuvvetlerin yarışmalarının hakemlerini ve görevlerini tesbit ederek Federasyonun onayına sunmak,

9.13. Hakemlerin dosyalarını ve bilgi fişlerini tutmak ve hakem bilgi formunu hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hakemlerle İlgili Hususlar

Hakemlik Dereceleri

MADDE 10 - Hakemlik dereceleri aşağıdaki gibidir:

10.1. Aday Hakemlik,

10.2. İl Hakemliği,

10.3. Ulusal Hakemlik,

10.4. Uluslararası Hakemlik.

MADDE 11 - Aday Hakem
Aday hakemler bu yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımalarının yanında, aday hakemlik kursuna katılarak kurs sonunda yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavda 100 puan üzerinden 70 puan almak zorundadırlar.

Aday hakemler okul, kulüp, silahlı kuvvetler ve emniyet ile İl Müdürlüklerince yapılacak ferdi ve takım yarışmalarında fiilen görev alabildikleri gibi, Merkez Hakem Kurulunca görevlendirilmek suretiyle Federasyon yarışmalarında da görev yapabilirler.

Aday hakemler 2 yıl denemeye tabi tutulurlar. Başarılı olanlar İl Hakemliğine terfi ettirilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler, başarı gösteremeyenlerin adaylıkları sona erer. Bunların aday hakem olabilmeleri için yeniden aday hakemlik kursuna katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

MADDE 12 - İl Hakemi
2 yıl aday hakemlik yapmış ve başarılı olan aday hakemlerin il hakemliğine terfileri için Merkez Hakem kuruluna teklifleri yapılır. Merkez Hakem kurulunca yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavda 100 puan üzerinden en az 75 puan alarak başarı gösteren aday hakemler il hakemliğine terfi ettirilirler.

İl hakemlik sınavını kazanamayan hakemler, daha sonra açılacak sınava katılabilirler.

İl hakemi, İl ve İlçelerde düzenlenen yarışmalar yanında, yurtiçinde düzenlenen tüm yarışmalarda hakem olarak görev alırlar. Lüzumu halinde milli maçlarda ve yurtiçi yarışmalarında milli hakemler gibi görevlendirilebilirler.

Yurt dışından hakemlik belgesi almış veya R & A hakem semineri katılım belgesine sahip olan kişiler, doğrudan il hakemliği sınavına girmeye hak kazanırlar.

MADDE 13 - Milli Hakem
3 yıl il hakemliği yapmış olan ve başarılı olan il hakemlerin milli hakemliğe terfileri için Merkez Hakem Kuruluna teklif edilir. Merkez Hakem Kurulunca yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutularak 100 puan üzerinden en az 80 puan alarak başarılı olan il hakemleri milli hakemliğe terfi ettirilirler.

Milli hakemler, uluslararası yarışmalar ve Federasyonun düzenlediği tüm yarışmalarda görev alırlar.

MADDE 14 - Uluslararası Hakem
En az 3 yıl görev yapan milli hakemlerden başarılı olanlar ve ingilizce dilini iyi derecede bilenler, Federasyon aracılığıyla uluslararası hakem sınavı için R & A'ya teklif edilirler.

R & A'nın açmış olduğu sınavda başarılı olanlar, uluslararası hakem lisansını almaya hak kazanırlar. Bu talimatın yürürlüğe girmesinden önce R & A'nın sınavına katılmış ve başarılı olmuş kişilerin almış oldukları belgeler geçerli sayılır.

Hakemlerin Yarışma Öncesiİ Görevleri

MADDE 15 - Hakemleri yarışma öncesinde görevleri şunlardır;

 • Yarışmalara katılacak sporcuların handikap kartlarını, spor kıyafetlerini ve golf setlerini tetkik etmek,
 • Yarışma Tertip Kurulunun vermiş olduğu oyuna başlama sırası cetvellerini tetkik etmek,
 • Golf sahasının yarışmalara uygun olup olmadığını kontrol etmek.

Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri

MADDE 16 - Hakemleri yarışma sırasındaki görevleri şunlardır:

 • Yarışmaların düzenli bir şekilde yürümesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Golf sahasının düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak,
 • Sporcuların sağlık durumlarının tehlikeye girmesine izin vermemek,
 • Yarışmaların hatasız yapılması için gerekli dikkati göstermek,
 • Yarışmalara R & A spor kurallarında belirtilen hakem kıyafetleri ile çıkmak, hakemlik kokartlarını takmak,
 • Yarışma neticelerinin hatasız ve noksansız işlenmesini ve tutulmasını sağlamak.

Hakemlerin Yarışma Sonrasında Görevleri

MADDE 17 - Hakemlerin Yarışma sonrası görevleri şunlardır;

 • Yarışmalardan sonra bir araya gelerek görülen hataların bir daha yapılmaması hususunda gereken tedbirleri tesbit etmek,
 • Yarışmalarla ilgili tutulan cetvelleri ve diğer dökümanları noksansız bir şekilde Federasyon Tertip Kuruluna ve Merkez Hakem Kuruluna vermek.

Yarışma Yöntemi ile İigili Esaslar

MADDE 18 - Federasyonca düzenlenen resmi yarışmaların baş hakem ve hakemleri, Merkez Hakem Kurulu tarafından tayin edilir.

Yarışmalardaki hakem sayısı, golf sahasının durumuna görev oyun komitesi tarafından tesbit edilir.

Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda o müsabaka süresince bir defaya mahsus olmak üzere milli sporculara hakemlik görevi verilebilir.

Hakemler yarışmalara ait verilmiş kararları tartışamazlar. Ancak uygulamalardaki hatalar konusunda Federasyonun ilgili kurullarına rapor yazabilirler. Hakemler yarışmalar süresince, davranışlarına dikkat ederek oyunculara örnek olmalıdırlar. Organizasyonlarda oyuncu, Antrenör ve idarecilerle özel ilişkilere giremezler. Hakemler sadece kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Hakem Olabilme Şartları

MADDE 19 - Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

 • TC. vatandaşı olmak,
 • En az lise mezunu olmak, (Milli sporcularda en az ortaokul mezunu olmak şartı aranır)
 • Golf Kurallarını en iyi şekilde bilmek,
 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Hakemlik yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,
 • Düzenlenen hakem kurslarında başarılı olmak,
 • Ceza Kurulları tarafından bir defada 6 ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezaları almamış olmak,
 • Yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi

MADDE 20 - Hakemlik kurslarını başarı ile bitirmiş olan hakemlere, Merkez Hakem Kurulunun teklifi ve Federasyon onayı ile hakemlik lisansı verilir. Hakemlik lisansı her yıl başında Merkez Hakem Kurulu tarafından vize edilir. Bütün kategorilerdeki hakemler lisanslarını almak ve her yıl lisanslarını vize ettirmek zorundadırlar. Lisans ve vize işlemlerini yaptırmayanlar hiçbir koşulda hakemlik yapamazlar. Lisans ve/veya vize bedelleri her yıl Federasyon tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Hakemlerin Lisanslarının Vize Edilmemesi

MADDE 21 - Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez;

 • İstifa etmek,
 • Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,
 • Federasyon veya il yarışmalarında görevlendirildiği halde geçerli mazeret bildirmeden 1 yıl içinde 2 defa görev yapmamak,
 • Uluslararası kuralların uygulanmasında yetersiz kaldığı belgelerle tesbit edilmiş olmak.

Hakemlikten istifa edip istifasını geri alanlar, o sezon yarışmalarda görev alamazlar. İstifanın tekrarı halinde ise lisansı Merkez Hakem Kurulu tarafından iptal edilir.

Uluslar Arası Kurallara Uyma

MADDE 22 - Golf Hakemleri Uluslararası Golf Kuralları ile Golf Müsabaka Sevk ve İdare Kuralları hükümlerine uygun olarak görev yaparlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar

MADDE 23 - Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır:

 • Uluslararası kuralları ve Genel Müdürlükle ilgili mevzuatı bilmek,
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • 30 yaşından büyük olmak,
 • Ceza Kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

Merkez Hakem Kurulu üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile uluslararası hakemlertahsil şartı aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler.

Gözlemcilerin Görev ve Yetkileri

MADDE 24 - Gözlemcilerin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Yarışmaları izlemek ve sonuçlarını rapor etmek,
 • Hakemlerin görevlerini yerine getirip getirmediklerini değerlendirmek ve bu konuda düzenledikleri raporu Federasyona vermek,
 • Yarışma sonunda teknik ve idari yönden yarışmanın değerlendirmesini yapmak ve düzenleyecekleri raporu Federasyona sunmak.

Gözlemciler Federasyon tarafından görevlendirilirler ve yarışmalar sırasında hakemlere ve yarışma organizasyonuna her hangi bir şekilde karışamaz ve müdahale edemezler.

Talimatta Yer Almayan Hususlar

MADDE 25 - Bu talimatta yer almayan hususlar hakkındaki kararlar, mevcut yasa, talimat ve R & A golf kuralları hükümleri doğrultusunda MHK tarafından verilir ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayı ile uygulanır

Yürülükten Kaldırma
MADDE 26 - Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı Talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük
MADDE 27 - Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Golf Federasyonunun Resmî İnternet Sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 28 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Yayım tarihi: 24.05.2007
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın