Talimatlar

Golf Tesisleri Yeterlilik Belgesi Talimatı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU

ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TESİSLERİ İÇİN

GOLF TESİSLERİ

YETERLİLİK BELGESİ TALİMATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Talimatın amacı, Golf sporunun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, sporcu ve antrenör sayılarının arttırılması için, bütün kaynakları en etkili şekilde devreye sokmak üzere, golf spor branşını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce kurulan özel beden eğitimi tesisleri, golf tesisi ve golf sahalarına  yeterlilik belgesi verilmesi ve bu tesislerin yeterlilik belgesi kapsamında denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat; Türkiye Golf Federasyonu spor branşını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce kurulan özel beden eğitimi tesislerini, golf tesisi ve golf sahalarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 15/10/1999 tarih ve 23847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği  ile 01/10/2014 tarihli ve 29136 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimatta geçen;

 1. Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 2. Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 3. EGA: Avrupa Golf Birliğini,
 4. Federasyon: Türkiye Golf Federasyonunu,
 5. Federasyon Başkanı: Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,
 6. Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,
 7. Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 8. IGF: Uluslararası Golf Federasyonunu,
 9. USGA: ABD Golf Birliğini
 10. İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl müdürlüklerini,
 11. İlçe müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe müdürlüklerini,
 12. Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu,
 13. Spor dalı: Golf sporunu,
 14. Tesis: Gerçek veya tüzel kişilerce kurulan özel beden eğitimi tesisleri, golf tesisi ve golf sahaları,
 15. Yeterlilik / Denetleme Komisyonu: Federasyon tarafından görevlendirilecek kişileri,
 16. Yeterlilik Belgesi: Golf tesisi ve golf sahalarında Federasyonla ilgili golf spor branşı çalışması yapılabilmesi için Federasyonca verilen onaylı belgeyi,
 17. Talimat: Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri için Golf Tesisleri Yeterlilik Belgesi Talimatını,

 ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Yeterlilik Belgesi

Madde - 5

Golf spor branşını ve spor donanımlarını, hangi ad altında olursa olsun bünyesinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilerce kurulan özel beden eğitimi tesisleri, golf tesisi ve golf sahalarının faaliyette bulunabilmesi için  Federasyondan “Yeterlilik Belgesi ” almaları zorunludur. Yeterlilik Belgesi, Federasyon Başkanlığınca oluşturulacak Komisyon tarafından bu Talimatta belirtilen kriterler dahilinde verilir.

 

Gerçek ve Tüzel Kişilerden Yeterlilik Belgesi İçin İstenilen Belgeler

Madde – 6

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinin spor tesisleri açılabilmesi için gerçek ve tüzel kişilerden istenen belgelere ilaveten tesiste golf spor branşının yapılabilmesi için istenilen belgeler.

 1. Bulunduğu sınıflandırma grubundaki ilk defa açılacak tesisler için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek Yeterlilik Belgesi ücreti Federasyonun ilgili banka hesabına yatırıldığına dair banka ödendi belgesi,
 2. Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu (Ek - 1),
 3. O yıla ait vizeli, en az 2. Kademe Golf Antrenör Belgesi,
 4. Antrenörle yapılan en az bir yıllık noter onaylı sözleşme,
 5. Kişi mali sorumluluk sigortası,
 6. Spor tesislerinin kapalı alanlarının onaylı 1/100 ölçekli planı,
 7. Gerçek kişilerin kayıtlı oldukları odadan aldıkları belge,
 8. Tüzel kişilerin şirket ana sözleşmesi, dernek tüzüğü veya vakıf senedinin yayınlandığı gazetenin bir örneği,
 9. Spor tesislerinin bulunduğu dış mekân ve iç mekanın fotoğrafları (en az 5 adet) dosyaya eklenmelidir,

 

Belgeler 2’şer adet olarak düzenlenerek Federasyona gönderilir.

 

Yeterlilik Belgesi Alma Başvuru Süresi ve Yeterlilik Belgesinin Verilmesi

Madde - 7

 1. Yeterlilik Belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler; Yeterlilik Belgesini alabilmek için bu talimatın 6. Maddesinde Federasyonca belirlenmiş olan belgeleri hazırladıktan sonra tesis donanımlarını da hazırlayıp, denetleme ve yeterlilik belgesi isteklerini yeterlilik belgesi başvuru formu (Ek-1) ile Federasyona başvururlar.
 2. Gerçek veya tüzel kişilerin Golf branşında çalışmalara başlayabilmeleri için bu Talimatta belirtilen belgeleri Federasyona vermelerinden sonra, spor tesisi denetleme komisyonunca yerinde incelenir.
 3. Denetleme Komisyonunca Tesisin gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarına dair denetleme formu (Ek-2) tanzim edilir.
 4. Spor tesisinin bu Talimat İlkelerine uygun görülmesi durumunda başvuru sahibinden alınan belgeler 2 dosya olarak hazırlanır. Dosyalardan biri Federasyonda, biri spor tesisinde kalır.
 5. Yeterlilik Belgesi düzenlendikten sonra Federasyon Başkanlığının onayına sunulur.  Onaylanan Federasyon Yeterlilik Belgesi, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. (EK-3)
 6. Ödentilerini yapmamış ve yeterlilik belgesini almamış spor tesisleri; Federasyonun branşlarıyla ilgili hiçbir çalışma yapamazlar.
 7. Spor tesisleri başka il ya da ilçe sınırları içinde şube açmak isterlerse ayrıca yeni bir yeterlilik belgesi başvurusunda bulunmak ve bütün işlemleri eksiksiz yapmak zorundadırlar.
 8. İşletmecinin, tesisi işletmekten vazgeçmesi durumunda, Federasyona yapılan ücretler iade edilmez.
 9. Bu talimatın yayınlanmasından sonra verilen süre içerisinde Federasyondan Yeterlilik Belgesi almayan spor tesislerinin sporcularının handikap sertifikaları ve lisansları Federasyon kulüp bilgi sistemine işlenmeyecektir.

 

Yeterlilik Belgesi Ücreti

Madde - 8

Bu talimat kapsamında Yeterlilik Belgesi ücreti miktarı her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek duyurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesislerin Tanımlanması ve İşleyişi İle İlgili Hükümler

 

Spor Tesisi Nitelikleri ve Ölçüleri

Madde - 9

Sportif çalışmaların yapılacağı tesisler, antrenman alanı (Kategori A), Golf sahası olan kulüpler (Kategori B) olarak kategorilere ayrılır. Bu kategorilerdeki tesisler için kullanılacak alanların Federasyonca belirlenen ölçülerde ve kriterlerde olması zorunludur.

 

Teknik Kriterler:

Kategori A Tesisler için:

 1. Golf Antrenman Alanı: En az 5 kulvarlı vuruş alanı, bir pata green’i ve bir bunker olmalıdır.
 2. Antrenman Alanı Güvenlik Kriteri: Antrenman alanlarında kulvar genişliği en az 3 metre olmalı ve vuruş yapılan tüm alanlarda tel örgü, çit, ağ ve benzeri yöntemlerle veya alanlar arasında yeterli mesafe bırakılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.
 3. Suni zemin üzerinden vuruş yapılan yerlerde, sakatlanmaları önleyecek kriterlerde zemin malzemesi kullanılmalıdır.
 4. Vuruş alanlarının en az bir tanesinde yeterli ölçülerde ayna bulunmalıdır.
 5. Vuruş yapılan kapalı antrenman alanlarında en az 4 metre tavan yüksekliği olmalıdır.
 6. Sporcuların antrenman için top temin edebilecekleri uygun bir istasyon bulunmalıdır.
 7. Erkekler ve kadınlar için en az birer adet tuvalet bulunmalıdır.
 8. Tesis içerisinde müracaat yeri, bekleme/dinlenme alanı bulunmalıdır.
 9. Yeterli aydınlatma ve kapalı alanlar için ısıtma sistemi bulunmalıdır.
 10. Yeterli ilk yardım dolabı ve malzemesi bulundurulmalıdır.

 

Kategori B tesisler için:

Kategori A tesis kriterlerine ek olarak;

 1. Sahanın USGA saha ölçüm kriterlerine göre ölçümü yapılmış olmalıdır.
 2. Sahadaki elektrik, su ve drenaj tesisat ve ekipmanları güvenlik standartlarına uygun olmalıdır.
 3. Erkekler ve kadınlar için en az birer adet soyunma odası olmalıdır.
 4. Sahadaki göletlerin etrafında güvenlik amaçlı can simidi ve benzeri malzemeler bulundurulmalıdır.
 5. Uygun kapasitede kafeterya bulunmalıdır.
 6. Sporcuların top, tee, eldiven gibi oyun malzemelerini temin edebilecekleri satış alanı bulunmalıdır.
 7. Bakım ve onarım ekipmanları için tesisin uygun bir yerinde özel alan ayrılmalıdır.

 

Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri

Madde – 10

 1. En az 2. Kademe Antrenörlük belgesine sahip sözleşmeli bir antrenör bulundurmak zorunludur.
 2. İşverenle Antrenör arasında yapılan noter onaylı sözleşme en az 1 yıllık olarak yapılır.
 3. Antrenör belgesi, tesiste herkesin görebileceği yere asılır.
 4. Yıl içinde; Antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini sonlandıran spor tesisleri, 15 gün içerisinde vizeli bir antrenörle sözleşme imzalamak ve bu sözleşmenin bir örneğini federasyona bildirmek zorundadır.
 5. Spor tesisleri bünyesinde çalışacak antrenörlerin, Antrenör Talimatındaki koşulları taşıması zorunludur. Antrenör Talimatındaki kural ve koşullara aykırı antrenör çalıştırdıkları tespit edilen tesislerin Yeterlilik Belgesi askıya alınır, antrenörü de Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.
 6. Antrenörler her yıl sezon öncesinde Yönetim Kurulunca belirlenen antrenör vize ücretini Federasyon hesabına yatırmak zorundadırlar.

 

Sağlık Kuralları

Madde - 11

Spor tesisleri faaliyette bulundukları süre içerisinde sporcu ve çalışanlarının her türlü sağlık ve emniyet tedbirlerini almak zorundadırlar.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

Madde - 12

 1. Spor tesisleri, Federasyonca öngörülen ölçü ve esaslara uygun olup olmadıkları, Talimatta aranılan şartları taşıyıp taşımadıkları,  bu Talimatta belirtilen esaslara uyup uymadıkları genel ahlak kurallarına, Golf branşının amacına ve kurallarına uygun faaliyet yapıp yapmadıkları konusunda Bakanlığın İlgili Birimlerince, Federasyon Başkanlığının görevlendirdiği Komisyon ve İl Müdürlüğünce her zaman denetlenebilir.
 2. Spor tesisi işletmecisi veya yetkilisi; denetleme anında denetleme görevlilerine yardımcı olmak zorundadır.

 

Denetleme Komisyonu

Madde - 13

Spor tesislerinin denetlenmesi için Federasyon Başkanlığının onayı ile Denetleme Komisyonu oluşturulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tesislerde Kayıt ve İşletim

 

Tesislerden Yararlanacaklardan İstenilen Belgeler

Madde - 14

 1. Adres ve diğer bilgilerin yer aldığı kayıt formu,
 2. TC Kimlik numarasının yer aldığı Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi,

 

Tesislerde Tutulacak Kayıt Defteri

Madde - 15

Spor tesisleri;  spor yapacak olanların fotoğraflarının, kimlik bilgilerinin, adreslerinin ve spor beceri bilgilerinin yer aldığı Kayıt Defteri/Bilgisayar kaydı tutmak zorundadırlar.

 

Spor Tesisinin Amaç Dışında Kullanılması

Madde - 16

Spor tesisi;  tesis amacının ve açılış izninde belirtilen spor dallarının dışında hiçbir şekilde kullanılamaz.

 

Spor Tesisinin Çalışma Saatleri

Madde – 17

Spor Tesisi Belediye tarafından verilen iş yeri açma ruhsatında belirtilen zamanlarda açık bulunabilir.

 

Yarışma Düzenleme

Madde - 18

Spor tesislerince yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek özel yarışmalar için Türkiye Golf Federasyonundan izin alınması zorunludur.

 

Sporculardan Alınacak Ödentiler ve Çalışanların Sosyal Hakları

Madde - 19

Spor dalında çalışan sporculardan alınacak ödenti tutarları tesis yönetimince belirlenir. Spor tesisinde görevli olarak çalışanların her türlü maaş, vergi ve sigorta ödentilerinin karşılanması, spor tesisi işletmecisinin sorumluluğundadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yaptırım İlkeleri

 

Yeterlilik Belgesinin Geçersiz Kılınması

Madde - 20

Spor Tesislerinde; Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği ile bu Talimat hükümlerine aykırı hususların tespit edilmesi halinde denetleme görevlilerince rapor tutulur ve işlem yapılması amacıyla ilgili makamlara gönderilir.

 

Spor Tesisinin Devri ve Adres Değişikliği

Madde - 21

 1. Spor tesisinin bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilmesinde; devir alacak kişi veya kuruluşlardan bu Talimatta belirtilen belgeler istenir. Bu tür devir işlemlerinde önceki Yeterlilik Belgesi geçersiz olup, yapılacak denetim sonucunda yeni Yeterlilik Belgesi devredilen tesis adına ücretsiz olarak düzenlenir.
 2. Adres değişikliği durumunda; bu talimatta belirtilen hususlar dahilinde yapılacak denetim sonucunda tesisin uygun görülmesi halinde o yıl için istenilen Yeterlilik Belgesi ücreti ödenmek suretiyle Yeterlilik Belgesi düzenlenir.

 

 

YEDİNCİBÖLÜM

Çeşitli ve Son İlkeler

 

Geçici Madde

Madde - 22

Bu Talimat yürürlüğe girmeden önce Golf branşında Yeterlilik Belgesi verilmiş olan spor tesisleri yürürlük tarihinden başlayarak, 6 ay içinde bu Talimatta öngörülen koşulları yerine getirerek Federasyona başvurmak zorundadır.

 

Yürürlük

Madde - 23

Bu talimat; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Talimatta Yer Almayan Konular

Madde - 24

Bu Talimatta yer almayan konularda; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürütme

Madde - 25

Bu Talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.

 

 

 

                                                                                                                                                EK-1

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Özel Spor Alanları ve Merkezleri Yeterlilik Belgesi Başvuru Formu

 

SPOR ALANI VEYA SPOR MERKEZİNİN

Sınıfı

 

 

Spor Dalları

 

 

 

 

İli

 

Yetkili veya Sorumlu Kişiye Ait Fotoğraf

(tel zımba kullanmayınız, mühürlemeyiniz)

 

Tesisin Adı

 

 

Ticari Ünvanı

 

 

Adresi

 

 

 

Telefonu                                                  

 

E-Posta ve Web Adresi (İş yerinin)

                                   

                                            @

Yetkilisinin veya Sorumlusunun Adı Soyadı

 

T.C Kimlik Numarası

 

 

Adresi

 

 

Ev Telefonu

 

İş Telefonu

 

Cep Telefonu

 

E-Posta

                                            @

 

YUKARIDA AÇIK BİLGİLERİ YER ALAN İŞLETMEMİZİN YILLIK DENETLENMESİNİN YAPILMASINI VE YETERLİLİK BELGESİNİN TARAFIMIZA GÖNDERİLMESİNİ ARZ EDERİM.

 

 

YETKİLİ VEYA SORUMLU KİŞİNİN İMZASI

 

 

 

 

İŞLETMENİN KAŞESİ / MÜHÜRÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

EK-2

                                                                                                                                               

 

SPOR TESİSİNDE BULUNMASI GEREKEN TEKNİK KRİTERLER

 

 

VAR

 

YOK

KATEGORİ A TESİSLER:

 

 

1-  Golf Antrenman Alanı: En az 5 kulvarlı vuruş alanı, bir pata green’i ve bir bunker olmalıdır.

 

 

2- Antrenman Alanı Güvenlik Kriteri: Antrenman alanlarında kulvar genişliği en az 3 metre olmalı ve vuruş yapılan tüm alanlarda tel örgü, çit, ağ ve benzeri yöntemlerle veya alanlar arasında yeterli mesafe bırakılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır

 

 

3-  Suni zemin üzerinden vuruş yapılan yerlerde, sakatlanmaları önleyecek kriterlerde zemin malzemesi kullanılmalıdır.

 

 

4-  Vuruş alanlarının en az bir tanesinde yeterli ölçülerde ayna bulunmalıdır.

 

 

5-  Vuruş yapılan kapalı antrenman alanlarında en az 4 metre tavan yüksekliği olmalıdır.

 

 

6-  Sporcuların antrenman için top temin edebilecekleri uygun bir istasyon bulunmalıdır.

 

 

7-  Erkekler ve kadınlar için en az birer adet tuvalet bulunmalıdır.

 

 

8- Tesis içerisinde müracaat yeri, bekleme/dinlenme alanı bulunmalıdır

 

 

9-  Spor tesisinin bütün birimleri genel sağlığa uygun koşulları sağlamalıdır

 

 

10-  Yeterli aydınlatma ve kapalı alanlar için ısıtma sistemi bulunmalıdır

 

 

11-  Yeterli ilk yardım dolabı ve malzemesi bulundurulmalıdır

 

 

KATEGORİ B TESİSLER

 

 

Sahanın USGA saha ölçüm kriterlerine göre ölçümü yapılmış olmalıdır

 

 

 1. Sahadaki elektrik, su ve drenaj tesisat ve ekipmanları güvenlik standartlarına uygun olmalıdır

 

 

 1. Erkekler ve kadınlar için en az birer adet soyunma odası olmalıdır

 

 

 1. Sahadaki göletlerin etrafında güvenlik amaçlı can simidi ve benzeri malzemeler bulundurulmalıdır

 

 
 1. Uygun kapasitede kafeterya bulunmalıdır

 

 

 1. Sporcuların top, tee, eldiven gibi oyun malzemelerini temin edebilecekleri satış alanı bulunmalıdır

 

 

 1. Bakım ve onarım ekipmanları için tesisin uygun bir yerinde özel alan ayrılmalıdır

 

 

 

 

 

SPOR TESİSİNDE BULUNMASI GEREKEN

İDARİ KRİTERLER

 

 

 

VAR

 

 

YOK

1- Salon sahibi gerçek Kişi ise En az 2. Kademe Antrenörlük belgesi, Antrenörün o yıl için Vizeli olması

 

 

2- Salon sahibi Tüzel Kişi ise Noter Onaylı En Az 2. Kademe Antrenör belgesine Sahip Çalışma Sözleşmesi ( Sözleşmesi Süresince Vizeli Olması )

 

 

3-  Sözleşme Aşamasında başlatılacak ve sözleşme süresince Devam edecek olan Antrenörün  Spor Salonu ile Yapılmış SGK Bildirgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            EK-3

 

Yayım Tarihi : 24.07.2019
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın