Talimatlar

Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU

ANTRENÖR EĞİTİMİ TALİMATI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı, Golf spor dalına performans ve/veya rekreatif amaçlı katılan her yaştaki bireylerin eğitiminde görev alacak antrenörlerin eğitimi ve görev alanları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Talimat, Türkiye Golf Federasyonu uhdesinde müsabakası yapılan golf spor dalında antrenör eğitimi programları ile bu programların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun Ek 9 uncu maddesinin on yedinci fıkrası, 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1)  Bu Talimatta geçen;

 1. Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Golf Federasyonundan alınan antrenörlük belgesine sahip kişiyi,
 2. Antrenörlük belgesi: Golf spor dalında kademeler itibariyle verilen belgeyi,
 3. Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eğitiminden oluşan programı,
 4. Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
 5. Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
 6. Eğitici: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen kişiyi,
 7. Eğitim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Eğitim Kurulunu,
 8. Eğitim Kurumu: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu,
 9. Eğitim yöneticisi: Uygulama eğitimini sevk ve idare etmek üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi,
 10. Federasyon: Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığını,
 11. Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetlerini,
 12. Sınav komisyonu/komisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen komisyon/komisyonları,
 13. Sınav Kurulu: 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine göre kurulan, temel eğitim ve uygulama eğitimi sınavını yürütmekle görevli kurulu,
 14. Talimat: Türkiuye Golf Fedearsyonu Antrenör Eğitim Talimatını
 15. Temel eğitim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan teorik eğitimi,
 16. Temel eğitim sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan temel eğitim sınavını,
 17. Uygulama eğitimi: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan uygulama eğitimini,
 18. Uygulama eğitimi sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan uygulama eğitim sınavını,
 19. WHS Handikap: Dünya handikap sistemini,
 20. Yönetim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,
 21. Yönetmelik: 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitimi Yönetmeliğini,

      ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Antrenör Eğitim Programı ve Sınavlara İlişkin Esaslar

Antrenör eğitim programı

MADDE 5 - (1) Antrenör eğitim programı, gençlik ve spor il müdürlükleri ile sporla ilgili diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları esas alınarak temel eğitim ve uygulama eğitimi olarak düzenlenir.

(2) Temel eğitim, Bakanlık ya da Bakanlığın yetkilendirdiği eğitim kurumu tarafından beş kademe olarak düzenlenir.

(3) Uygulama eğitimi, antrenörlük kademeleri arasındaki geçiş süreleri ve başvurular da dikkate alınarak her kademe için yılda en az bir kez düzenlenir.

Uygulama eğitimi, sınav duyurusu ve başvurusu

MADDE 6 – (1) Uygulama eğitimine katılacak aday sayısı, başvuru yeri, süresi, usulü ve diğer hususlar, Bakanlık ve Federasyonun internet sitesinde duyurulur.

Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aranılacak şartlar

MADDE 7 - (1) Uygulama eğitimine katılacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 3. Görevini yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak.
 4. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
 5. En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.
 6. 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
 7. Birinci ve ikinci kademe uygulama eğitimlerine katılabilmek için 22.0 veya altında, üçüncü ve daha üst kademelerde 9.9 veya daha altında WHS handikap indeksine sahip olmak.
 8. 17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitimden başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılmama şeklinde uygulanır.

(3) Uygulama eğitimine başvuran aday sayısının ilan edilenden fazla olması halinde yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla:

 1. Golf branşında milli sporcu olmak,
 2. Golf branşında ulusal ve uluslararası müsabakalarda almış olduğu dereceleri belgeleyenler,
 3. Golf branşında lisanslı sporcu olanlar,
 4. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarında Golf dersi almış olmak,
 5. Üniversite ve yüksekokullardan mezun olmak,
 6. Yabancı dil bildiğini belgelemek,

Eğitime alınmada tercih sebebidir.

Uygulama eğitimi

MADDE 8 – (1) Uygulama eğitimi beş kademe olarak düzenlenir. Kademelere göre uygulama eğitimine ilişkin dersler ve saatleri ekte düzenlenmiştir.

 (2) Her kademeye ilişkin uygulama eğitimi müfredat programı Federasyon tarafından hazırlanır ve Federasyon internet sitesinde yayımlanır.

 (3) Uygulama eğitimine ilişkin başvuru, kayıt, ücret ve diğer hususlar; Federasyon teklifi ve Bakanlık onayı ile belirlenerek Bakanlık ve Federasyonun internet sitesinde duyurulur ve duyuruda belirtilen usule göre yürütülür.

Uygulama eğitimi eğiticilerinin niteliği

MADDE 9 - (1) Uygulama eğitiminde görev alan eğiticilerin aynı spor dalında en az bir üst kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenörlük belgesine sahip eğitici bulunmaması halinde aynı kademe belgeye sahip eğitici görevlendirilebilir.

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor uzmanı, yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 - (1) Uygulama eğitiminde devamsızlık süresi, her ne sebeple olursa olsun toplam ders saatinin yüzde onunu geçemez.

(2) Birinci fıkrada belirlenen sürenin üzerinde devamsızlık yapan antrenör adaylarının uygulama eğitimiyle ilişikleri kesilir.

Uygulama eğitimi sınav kurulu ve komisyonları

MADDE 11 - (1) Sınav Kurulu, sınavlara ilişkin hususların tespit edilmesi, sınavların yapılması, yaptırılması, sonuçlarının değerlendirilmesi, ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin komisyon/komisyonlar marifetiyle yürütülmesinden sorumludur.

 1. Sınav komisyonu/komisyonları; Sınav Kurulu tarafından Federasyonun teklifi üzerine görevlendirilecek bir başkan, en az iki asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde ayrıca Bakanlık personeli arasından bir veya birden fazla üye görevlendirilebilir.
 2. Sınav komisyonu/komisyonları başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık ilişkisi içinde bulunanların katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerlerine sırasıyla yedek üyeler katılır.
 3. Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri, Federasyon tarafından yürütülür.

Uygulama eğitimi ve sınavının değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bilişim sistemi aracılığıyla uygulama eğitimine başvurabilir.

(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Uygulama eğitiminin sonunda derslerin özelliklerine göre ayrı ayrı yapılacak uygulama sınavının yanı sıra, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılabilir.
 2. Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar o ders için başarılı sayılır. Başarısız olan adaylar o dersten tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez.
 3. Kademeler itibariyle uygulama eğitiminde yer alan derslerin sınavlarından başarısız olanlar daha sonra açılacak aynı kademedeki uygulama eğitiminde, başarısız olduğu dersin eğitimine ve sınavına, ilk uygulama eğitimi kayıt tarihinden itibaren dört yıl içerisinde en fazla dört defa katılabilir.  Bu süre sonunda başarısız olanlar ile uygulama eğitiminde yer alan derslerin tümünden başarısız olanlar ilgili kademedeki uygulama eğitimini tekrarlamak zorundadır.
 4. Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, mevzuatında aranan diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 13 - (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde, duyuruda belirtilen usulde itiraz edebilir. İtirazlar, on beş iş günü içerisinde incelenerek karara bağlanır.

Antrenör gelişim semineri

MADDE 14 - (1) Federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik ulusal veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebilir.

(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler, yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Antrenörlük Kademeleri, Kademelerin Görev Tanımları, Geçiş İşlemleri,

Hak ve Muafiyetler, Belge Verilmesi ve İptali

Antrenörlük kademeleri ve görev tanımları

MADDE 15 - (1) Antrenörlük kademeleri ve görev tanımlarında Yönetmeliğin 18 inci maddesi esas alınır.

Antrenör eğitim programı kademeleri arasında geçiş işlemleri

MADDE 16 - (1) Temel eğitim sınavına katılıp başarılı olan adaylar için temel eğitim sınav sonuçlarının geçerlilik süresi dört yıldır. Adaylar, temel eğitim sınav sonuçları geçerlilik süresi boyunca aynı kademedeki uygulama eğitimine ve daha alt kademedeki uygulama eğitimine katılabilir.

(2) Adayların herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

(3) Uygulama eğitimi;

 1. Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara,
 2. Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere,
 3. Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi; kıdemli antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

d) Teknik direktör (beşinci kademe) uygulama eğitimi; başantrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere,

yönelik düzenlenen eğitimdir.

Üniversitelerin spor bilimleri alanı lisans eğitimi mezunları hak ve muafiyetleri

MADDE 17 - (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunlarının hak ve muafiyetleri aşağıdaki gibidir:

 1. golf spor dalını ihtisas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.
 2.  

      (2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlardan, golf spor dalında en az iki dönem eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, ilgili disiplinde uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

     (3) Golf spor dalında en az bir dönem eğitim aldığını belgeleyenler, yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

     (4) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olanlar;

     a) Golf spor dalında yardımcı antrenörlük temel eğitim ve sınavından muaftır.

     b) Golf spor dalında mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca temel antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır.

     c) Antrenörlük bölümü mezunları golf spor dalında tüm disiplinlerinde mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl boyunca kıdemli antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır.

      (5) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere golf spor dalında durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

      (6) Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokul lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim denkliğini ve golf spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde, durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

      (7) Spor akademisinde golf ihtisas/uzmanlık dalında mezun olanlar, eğitim enstitülerinin beden eğitimi bölümlerinden golf ağırlıklı eğitim görerek mezun olanlar spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Başarılı sporcu ve antrenörlerinin hak ve muafiyetleri

MADDE 18 - (1) Sporculardan;

 1. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında birinci olanlar,
 2. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında en az iki madalya alanlar,
 3. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında bir madalya alan ve büyükler Dünya şampiyonasında birinci olanlar,
 4. Olimpik spor dallarında en az iki defa büyükler Dünya şampiyonasında birinci olanlar,

başarılı oldukları spor dalında teknik direktörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(2) Sporculardan;

 1. Olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunlarında ikinci veya üçüncü olanlar,
 2. Olimpik spor dallarında büyükler Dünya şampiyonalarında en az iki madalya alanlar,

başarılı oldukları spor dalında başantrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(3) Sporculardan;

 1. Olimpik spor dallarında büyükler dünya şampiyonalarında ve büyükler Avrupa şampiyonalarında en az birer madalya alanlar,
 2. Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az bir birincilik şartıyla iki madalya alanlar,
 3. Avrupa Oyunlarında en az iki madalya alanlar,

başarılı oldukları spor dalında kıdemli antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(4) Sporculardan;

 1. Olimpik spor dallarında büyükler Avrupa şampiyonalarında en az iki madalya almak,
 2. Akdeniz oyunları veya Universiade oyunlarında en az iki madalya almak,
 3. Paralimpik, deaflimpik ve uluslararası olimpiyat komitesinin tanıdığı branşlardan dünya şampiyonlarında sıkletinde veya branşında farklı en az yedi ülke sporcusunun katılması şartıyla iki madalya almış olmak,

şartıyla başarılı oldukları spor dalında temel antrenörlük kademesinde antrenör eğitim programına katılmaya hak kazanır.

(5) Yukarıda sayılan başarılı sporcuların, başarı kazanılan müsabakada fiilen görev alan milli takım antrenörleri de bu madde kapsamındaki hak ve muafiyetlerden yararlanır.

(6) Uluslararası spor organizasyonları (A) sınıfı milli sporcu kategorilerinde mücadele eden sporcular ile antrenörlerinin millilik sayılarına göre muafiyet işlemleri, ilgili federasyonun teklifi, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun uygun görüşü ve Bakan onayı ile düzenlenir.

(7) Paralimpik ve deaflimpik oyunlarında madalya alan sporculara ve antrenörlerine yalnızca kendi spor dallarında açılacak antrenör eğitim programlarında muafiyet sağlanır.

Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri

MADDE 19– (1) Spor liselerinden ya da diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygun olması kaydıyla eğitim gördükleri golf spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Antrenörlük belgesi

MADDE 20 - (1) Antrenörlük belgesi;

 1. Antrenörlük eğitim programını tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olanlara,
 2. Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlara,
 3. 19 uncu maddedeki şartları sağlayanlara,

federasyona başvurmaları ve 7 nci maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla Bakanlık onayı ile verilir.

Antrenörlük belgesi denklik işlemleri

MADDE 21 – (1) Yurtdışından, Federasyonun bağlı olduğu uluslararası federasyon veya federasyonlar birliği tarafından tanınan uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri; Eğitim Kurulunun gerekçeli teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine uygun kademedeki uygulama eğitimi ve sınavında başarılı olunması şartıyla gerçekleştirilir.

(2) Yurtiçinden alınan antrenörlük belgelerinin denklik işlemleri;

 1. Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinden önce alınan belgelerin denklik işlemleri, Eğitim Kurulunun gerekçeli teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine gerçekleştirilir.
 2. Mülga 17/8/1987 tarihli ve 19547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi ile 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin yürürlük tarihi arasında alınan belgelerin denklik işlemleri;
 1. Temel çalıştırıcı (monitör) belgesine sahip olanlara yardımcı antrenör,
 2. I. kademe antrenör belgesine sahip olanlara temel antrenör,
 3. II. kademe antrenör belgesine sahip olanlara kıdemli antrenör,
 4. III. kademe antrenör belgesine sahip olanlara Eğitim Kurulunun gerekçeli teklifi, Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın uygun görüşü üzerine başantrenör veya teknik direktör,

 kademesinde gerçekleştirilir.

Antrenörlük belgesinin iptali

MADDE 22 - (1) Antrenörlük belgesi alanlardan, bu Talimatın 7 nci maddesinde ya da ilgili mevzuatında belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden veya bu şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların durumları Federasyon tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu kişilerin antrenörlük belgeleri, Federasyonun bildirimi üzerine veya resen Bakanlık tarafından iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

          Talimatta yer almayan hükümler

MADDE 23 - (1) Bu Talimatta yer almayan hususlar, Federasyonun teklifi ve Bakanlığın uygun görüşü ya da Bakanlık tarafından resen düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 - (1) 06/08/2012 tarihinde yayımlanan Antrenörlük Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğretim üyeleri ile öğretmenlerin hak ve muafiyetleri

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından lisans mezunu olup herhangi bir spor dalında antrenörlük belgesine sahip olmayan ve bu alanda öğretim üyesi kadrosunda görev alarak uygulamalı golf spor dalı eğitimi dersini verdiğini belgeleyenler, yalnızca bir spor dalında kıdemli antrenör temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olup Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak istihdam edilenler, eğitim gördükleri uzmanlık/ihtisas dersi ile ilgili olarak durumlarını belgelemeleri şartıyla temel eğitim programından muaf tutularak uygulama eğitimi ve sınavına girip başarılı olmaları halinde Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle bir uzmanlık/ihtisas spor dalında temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.

Ekler

MADDE 25 – (1) Bu talimat ekinde yer alan ekler işbu Talimatın mütemmim cüz’ü olup mahiyeti itibariyle Talimat maddesi hükmündedir.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 - (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

EK-1

TÜKİYE GOLF FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

ANTRENÖR EĞİTİMİ TALİMATI

 

DERSİN ADI

1. KADEME

2. KADEME

3. KADEME

4. KADEME

5. KADEME

ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLANMASI VE PROGRAMLANMASI

0

0

0

6

4

ÖZEL KONDİSYON ANTRENMANI VE METODLARI

0

0

0

0

6

KARŞILAŞMA ANALİZLERİ VE İSTATİSTİK

0

2

5

10

4

KARŞILAŞMA YÖNETİMİ VE İLKELERİ

0

0

0

0

6

ÖGRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ

4

2

0

0

0

ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ

2

5

8

10

10

SPOR DALI GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME

0

2

0

0

0

SPOR DALI OYUN KURALLARI

2

0

0

0

0

SPOR DALI TEKNİK TAKTİK

15

24

33

0

0

ÜST DÜZEY TEKNİK ANTRENMAN

0

0

0

7

15

ÜST DÜZEY TAKTİK ANTRENMAN

0

0

4

10

15

KURS BİTİRME PROJESİ

0

0

0

P

P

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMI TOPLAMI

23

35

50

43

60

Yayım Tarihi : 25.02.2022




ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın