Talimatlar

Satınalma, Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-Bu talimatın amacı, Türkiye Golf Federasyonu Merkez ve Taşra Teşkilatları tarafından yurtiçinden veya yurtdışından ithal edilerek yapılacak, her türlü alım, satım, hizmet, kiralama, inşaat, yapım, bakım onarım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma ihalelerinde uygulanacak olan esas, usul ve yöntemler ile hesap, kayıt, gelir, bilet, ayniya, demirbaş işlemleri ve federasyon faaliyetlerinde görevlendirileceklere ödenecek ücretlerin hangi usul ve esaslar dahilinde yürütüleceğinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

Kapsam

MADDE 2-Bu Talimat Türkiye Golf Federasyonu tarafından yapılacak her türlü alım, satım, hizmet, kiralama, taşıma, inşaat, yapım, bakım, onarım işleri, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma ihaleleri, hesap, kayıt, gelir, bilet, ayniyat ve demirbaş işlemlerinde ve federasyon faaliyetlerinde görevlendireceklere ödenecek ücretlerde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. Maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-Bu talimattaki;
Kanun: 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve Görevleri hakkındaki Kanun'u,
Ana Statü: Kanun'un Ek 9'uncu Maddesi uyarınca 14.07.2004 tarihli Resmi gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM özerk Spor federasyonları çerçeve Statüsüne dayalı olarak çıkarılan, Türkiye Golf Federasyonu Ana Statü'sünü,
Federasyon: Türkiye Golf Federasyonu'nu,
Yönetim Kurulu: Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,
Başkan: Türkiye Golf Federasyonu Başkanını
Başkan Vekili: Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekilini,
Genel sekreter: Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreterini,
İdari ve Mali İşler Birimi: Bu talimatın yürütülmesinden sorumlu ve Federasyon adına her türlü mal ve hizmeti satın almaya yetkili Federasyon birimini,
Komisyon: Bu Talimat hükümleri uyarınca kurulan Satın alma Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gider İşlemleri

Uygulama Esasları

MADDE 5-Harcamalar Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca kabul edilen bütçeye göre yapılır. Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan Bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yetki almak koşuluyla bütçe kalemleri arasında değişiklik yapabilir.

Satın Alma Yetkisi:

MADDE 6-Federasyon adına satın almaları, Satın Alma Komisyonu veya Federasyon Başkanı, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve İdari ve Mali İşler Satın Alma Görevlisi 9. Maddedeki limitler dahilinde ayrı ayrı veya birlikte yapar.

Bütçe ve Ödenek Kontrolü:

MADDE 7-Bütçede ödeneği olmayan harcama yapılamaz. Federasyonun faaliyet alanı ve amacı dışında herhangi bir gider yapılamaz.

Onaylar:

MADDE 8-Satın alınması talep edilen mal ve hizmetler için, satıcılarından temin edilecek teklif, numune, şartname, plan, proje ve referanslar hazırlanarak satın alma onayını alınması zorunludur.

İhalesi yapılacak olan her iş için bir onay belgesi hazırlanır.onay belgelerinde; ihale konusu olan işin nev'i niteliği, miktarı, tahmin edilen bedeli, ödenek tutarı, avans ve fiat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı ve satın alma komisyonu üyelerinin kaç kişi ve kimlerden oluşacağı belirtilir.

Onay belgelerinde ayrıca şartname ve eklerinin bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı belirtilir.Satın alınan veya alınacak mallara ilişkin avans ödemesi, ara ödemeler ve nihai ödemeler, Federasyon tarafından yapılır.

Satın Alma Limitleri

MADDE 9- Yönetim Kurulu her yıl Ocak Ayı başında Federasyon Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Sekreter ve İdari ve Mali işler Satın Alma Görevlisinin birlikte veya ayrı ayrı yapacakları alımlar ile Satın Alma Komisyonu marifetiyle yapılacak alımların limitlerini belirler.

 • .............. YTL'ye kadar olan alımları Federasyon Başkanı ve Başkan Vekilinin onayı ile Federasyon Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Sekreter ve İdari ve Mali işler Satın Alma Görevlisi tek başına,
 • .............. YTL'ye kadar olan alımları Federasyon Başkanı, Başkan Vekili ve Genel Sekreter ve İdari ve Mali işler Satın Alma görevlisinden ikisi birlikte,
 • .............. YTL üzerindeki alımları ise Satın Alma Komisyonu,yapar.

Not: Satın alma limitleri her yıl Ocak ayında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir.

Satın Alma Komisyonu:

MADDE 10-Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü her türlü alım ile Yönetim Kurulunca belirlenen limitin üzerindeki alımlar için Yönetim Kurulu tarafından Satın Alma Komisyonu kurulur.

Komisyon Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından tayin edilir. Satın alma Komisyonu kararları, Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.Yönetim kurulu kurulan bu komisyona satın alma yetkisi de verebilir.Bu durumda Komisyon kararı kesindir.

Komisyon, Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği en az üç en fazla beş kişiden oluşur.

Satın Alma Kararının Oluşturulması

MADDE 11-Satın alma kararları, Federasyon ihtiyaçlarının en uygun şartlarda, en iyi şekilde ve zamanında karşılanması için, alınacak mal ve hizmetlerin değerine, özelliğine ve piyasa şartlarına göre oluşturulur.

Satın Alma Komisyonunun Uygulayacağı Satın Alma Usulleri

MADDE 12-Satın alma komisyonu, satın alma kararını onaylamaya yetkili Federasyon başkanının uygun göreceği, aşağıdaki usullerden birini veya bir kaçını bir arada uygular:

 • Kapalı zarfla teklif alma usulü
 • Açık eksiltme usulü
 • Pazarlık usulü
 • Emanet usulü

Satın alma komisyonu da bu usulleri uygular ancak Yönetim Kurulu onayı aranmaz.

Kapalı Zarfla Teklif Alma:

MADDE 13-Kapalı zarfla teklif alma usulünde, konu ile ilgili, mümkünse en az üç firmadan teklif istenir. Bu usulde teklif sahipleri tekliflerini, kapalı ve mühürlenmiş bir zarfa (iç zarf) koyarlar. Bu zarf, teklif sahibi tarafından, Federasyonun hazırlayacağı İdari şartname ile istenebilecek diğer belgelerle birlikte, ikinci bir zarfa (dış zarf) konur ve mühürlenir. Dış zarfın üzerinde, teklifin hangi işe ait olduğu belirtilir ve başkaca bir yazı ve işaret bulunmaz.

Teklif sahipleri, bu şekilde hazırlayacakları zarfları, İdari Şartnamede belirtilen gün ve saatte, şartnamede belirtilen Federasyon birimine elden teslim ederler. Belirtilen tarihten sonra gelen teklif mektupları nazara alınmaz. Gönderilen zarflar Federasyon birimince geldikleri gün ve saat belirtilmek suretiyle kayda alınır. Bu şekilde kayda alınmamış zarflar komisyonca işleme konmaz.

Kapalı Zarfların Komisyondaki İşlemi:

MADDE 14-Kapalı zarflar, Komisyon toplantısının gün ve saatine kadar saklanır ve toplantı günü, bir tutanakla Komisyon Başkanına teslim edilir. Zarflar, İdari Şartnamede belirtilen son teklif verme gün ve saatinde, yada tekliflerin tamamının gelmiş olması koşulu ile Komisyonca belirlenen gün ve saatte, Komisyonda kayıt sırasına göre, gerekli görülürse isteklilerin huzurunda açılır. Evrakları eksik ve hatalı olduğu tespit edilen teklif sahiplerinin iç zarfları açılmaksızın zarf muhteviyatları ve varsa teminatları geri verilerek ihaleye alınmayacakları kendilerine bildirilir ve ihale salonundan dışarı alınırlar. Durum bir tutanakla tespit edilir. İhaleye katılacakların iç zarfları aynı sıra ile açılır. Açılan tekliflerin bir mukayese tablosunda dökülmesinden sonra, teklif sahipleri salonun dışına alınır. Komisyon gerekli incelemeyi yaptıktan sonra en uygun teklifi bir tutanakla tespit eder.

Şartnamede yer almasa dahi komisyonca gerek görülmesi halinde ihale kapalı zarf usulü ile teklif sunan taliplerden biri ile pazarlık veya bir fazlası ile açık eksiltme usulü ile tamamlanabilir.

Açık Eksiltme Usulü:

MADDE 15-Açık eksiltme usulünde Komisyon, teklif sahiplerinden İdari Şartname ile talep edilen evrakları inceler ve eksiltmeye katılmayacaklar salonun dışına alınarak eksiltme işlemine başlanır. Eksiltmeye, tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. Çekilenlerin eksiltme kağıdına imzaları alınır. İmzadan kaçınılması halinde komisyon durumu tutanakla tespit eder. Tek kalan istekli, daha fazla eksiltme yapamaz ise eksiltme tutanağı tek kalan istekli ve Komisyon üyeleri tarafından imzalanır.

Komisyonun tespiti tutanakla kesinleşir ve satın alma işlemi bu karara uygun olarak, satın alma komisyonunca gerçekleştirilir.

Pazarlık Usulü:

MADDE 16-Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şarta bağlı değildir. Komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya birden fazla istekliden yazılı veya sözlü teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır. Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.

Emanet Usulü:

MADDE 17-Yapılmasında yarar ve zorunluluk görülen işlerin Yönetim Kurulunun onayı alınarak kurulacak Emanet (satın alma) komisyonu tarafından, tamamen veya kısmen taşeronlara verilerek yaptırılmasıdır.

İlan Verme:

MADDE 18-Yeterli sayıda ve kalitede teklif almayı temin edebilmek amacıyla kapalı zarf veya açık eksiltme usullerinde ilan verme yoluna başvurulabilir.

Teminatlar:

MADDE 19-Satın alma Komisyonu kanalıyla yapılan satın alma işlemlerinde teklif sahiplerinden teminat alınır.

Geçici Teminatlar:

MADDE 20-Geçici teminatlar, teklifle birlikte verilir ve dış zarf içinde, İdari Şartnamenin istediği belge ile belgelenir. Bu teminat tutarı idari şartnamede belirtilir ve tutarı tahmini bedelinin % 5'ini aşamaz. Tahmini bedel içermeyen şartnamelere ilişkin tekliflerde federasyon tarafından belirlenen tutarda teminat sunulur. Geçici teminat ihaleyi kaybeden firmalara 15 gün içinde iade edilir. Teklif sahibinin teklifinden vazgeçmesi veya kati siparişten sonra sipariş şartlarına uymaması halinde, geçici teminatı tamamen Federasyona irat kaydedilebilir.

Kesin Teminat:
MADDE 21-İhaleyi kazanan firma kesin sipariş verilmesi halinde, sipariş tutarının %10'nu tutarında kati teminat sunar. Kesin teminat süresizdir ve her halükarda işin tümüyle istenen nitelikte tamamlanmasından ve varsa SSK ilişkisi kesildikten sonra iade edilir.

Sözleşme imzalandıktan sonra, firma yükleniminden vazgeçtiği veya her ne sebeple olursa olsun şartname hükümlerini ihlal ettiği ve sözleşmenin ihlaline sebebiyet verdiği takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme iptal edilerek teminat Federasyona irat kaydedilir.

Kesin teminat Taahhüdün, idari ve teknik şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan; Federasyonun herhangi bir alacağının olmadığı tespit edildikten ve Sosyal sigortalar Kurumu ile ilgili işlerde ilişiksiz belgesi getirilip kesin kabul işlemi tamamlandıktan sonra geri verilebilir.

Teminat Şekli:

MADDE 22-Geçici veya kati teminat olarak tedavüldeki Türk parası, banka teminat mektupları, bloke çek veya Devlet tahvilleri, kabul edilir. Teminat mektupları posta ile gönderilebilir.Kamu kuruluşlarından teminat alınmaz. Banka teminat mektupları doğrudan, nakit ve tahviller federasyon hesabına yatırılarak alınacak makbuzların dış zarfa konulması suretiyle verilir. Tanzim edilecek makbuzlarda tahvillerin taşıdığı faiz kuponlarının hangi yıla ait olduğu belirtilir.

Dış Alımlarda Teminatlar:

MADDE 23-Dış alımlarda teminatlar Dış Ticaret Rejimi hükümlerine ve sipariş şartlarına uygun olarak alınır.

Şartnameler:

MADDE 24-Gerekli görülen her satın almada ve Satın alma Komisyonunca yapılacak alımlarda idari ve teknik şartnameler hazırlanır.

Teknik Şartnameler:

MADDE 25-Satın alınacak mal ve hizmete ait her türlü teknik nitelikler teknik şartnamelerde belirlenir. Teknik şartnamelerin hazırlanmasında gerek görülmesi halinde satın alınacak malzemeler konusunda teknik bilgiye sahip kişilerden de faydalanılır. Teknik şartnameler talep edilen mal ve hizmeti en iyi şekilde tanımlayabilmek için çizim, numune, elde edilebilen her türlü görsel belge ve referans gibi belgelerle desteklenirler.

İdari Şartnameler:

MADDE 26-Teknik şartnamelere ilave olarak aşağıdaki hususları kapsayan bir de idari şartname düzenlerler. İdari şartnamelerde en az şu bilgiler yer alır:

 • Yaptırılacak işin veya alınacak malın mahiyeti, cinsi, miktarı
 • İhale edip etmeme veya işi yaptırıp yaptırmamakta Federasyonun serbest olduğu,
 • Teslim tarihi, yeri, tesellüm şekli ve uygulanacak usuller,
 • Ödeme şartları ve yeri,
 • Vergi, resim harç ve diğer masraflarla ilgili giderlerin kim tarafından ne şekilde ödeneceği,
 • Gerekirse tahmini bedel ve teminat miktarları,
 • Gecikme ve diğer hususlarla ilgili cezai müeyyideler,
 • Teklif sahiplerinden istenen şartlar ve belgeler,
 • Satın almanın hangi usulde yapılacağı,
 • Teklif sahibine ilişkin gerekli görülen belgeler
 • Gerekli görülen diğer belgeler

Bildirim:

MADDE 27-Sonuç, Yönetim kurulu/Satın alma komisyonunun onayı ile kesinleştiği tarihten itibaren, verilen süre içerisinde ihaleyi kazanan firmanın kanuni ikametgah adresine yazılı olarak bildirilir. Teklif sahibi, Federasyonunun gönderdiği tebligatın taşıdığı tarihten itibaren bildirim ile öngörülen süre içerisinde Federasyona başvurup kesin teminatını yatırmak ve sözleşme imzalamak zorundadır. Teklif sahibi bu süre içerisinde kesin teminatını yatırıp sözleşme imzalamadığı veya kesin teminatını yatırıp sözleşmeyi imzalamadığı veya kesin teminatını yatırarak siparişi kabul ettiğini yazılı olarak teyit etmediği takdirde ihale iptal edilerek geçici teminat Federasyonca irat kaydedilir. Alıma konu olan mal ve hizmet için yeniden teklif alma işlemi başlatılır.

İhalelerde Federasyonunun Serbestliği:

MADDE 28-Federasyon özel hukuk hükümlerine tabi olup, Kamu İhale Kanunu hükümleri ile bağlı değildir.Federasyon işi ihale edip etmemekte, kısmen etmekte veya dilediğine vermekle serbesttir. Bu Madde hükmü tüm şartnamelerde açıkça belirtilir

Teklif Alınmayacak veya Alım Yapılmayacak Kişi ve Kuruluşlar:

MADDE 29-Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif alınmayacak kişi ve kuruluşlar şunlardır:

 • Yetkili mercilere geçici yada sürekli olarak Kamu Kuruluşlarının ihalelerine girmeleri yasaklanmış olanlar;
 • Federasyon Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Tahkim Kurulu ve tüm Yan Kurul Üye ve Başkanları, Federasyonunun tüm çalışanları,
 • Tüm kurulların Başkan ve Üyeleri, Satın alma Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 3. dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya sihri hısımları,
 • Federasyon Yönetim ve denetim kurullarında herhangi bir görev yapıp bu görevlerinden ayrılanlardan ayrılışlarından itibaren henüz bir yıl geçmemiş olanlar.

Muayene ve Kabul İşlemleri;

MADDE 30-Federasyon malzeme sorumlusunun da katılımı ile yine satın alma komisyonunca yapılır. Komisyon ihtiyaç duyması halinde satın alınacak mal ve hizmetin özelliğini dikkate alarak komisyona federasyon kurul üyelerinden kişi/kişileri teknik üye olarak alabilir.

Muayene Komisyonu muayene edeceği mal ve işleri;

 • Şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığının,
 • Süresi içinde teslim edilip edilmediğinin,
 • Evsaf ve numunesine uygun olup olmadığını inceler ve bir raporla tespit eder.Uygun olanların kesin kontrolü yapılır, olmayanlar reddedilir.

Kitap, Dergiİ, Diğer Periyodik Olmayan Yayın Alım ve Abonelikler

MADDE 31-Her türlü periyodik yada periyodik olmayan yayınlar da bu talimatname hükümlerine tabidir.alınacak bu tür malzeme, birim amirlerinin doğrudan satın alma yetkileri içine girse dahi satın alma talep formları Genel Sekreter tarafından onaylanmadıkça, alım ve abonelik yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ayniyat ve Demirbaş İşlemleri

Demirbaş işlemleri;

MADDE 32-Federasyon hizmet ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan, satın alınan, ithal edilen veya satın alma dışı yollardan elde edilen demirbaş ve tüketim malzemeleri sorumlular tarafından fiziki olarak görülüp sayılarak teslim alınması sağlanmalıdır. Satın alınan, hibe edilen veya satın alma dışı yollardan elde edilen demirbaş ve tüketim malzemeleri, alındıktan sonra doğrudan kullanıma verilmeyecek veya stoklanıp daha sonra dağıtımı yapılacak ise tesellüm işlemleri yapıldıktan sonra depo sorumlusu tarafından ambara alınır. Ambara alınan tüketim malzemeleri ambar defterine kaydedilir. Demirbaş malzemeler ise demirbaş defterine kaydedilir.

Demirbaş malzemeler, normal kullanım sırasında, çok kullanma sebebiyle hizmette kullanılmayacak derecede yıpranmış ve bozulmuş olması, eski ve hurda hale gelmesi, tamir edilemeyecek durumda olması veya tamir edilmesinin ekonomik olmaması yada, kimsenin ihmal ve kusuru olmadan kırıldığının, çalındığının, kaybolduğunun belgelendirilmesi hallerinde, bir tutanak düzenlendikten sonra kayıttan silinir.

Görev yapan sorumluların başka görevlere atanmaları veya ayrılmaları halinde devir teslim yapılmalıdır.

Ayniyat Tesellüm Makbuzu Düzenlemesi

MADDE 33-Federasyonun hizmet ve faaliyetlerinin sürdürülmesi için ihtiyaç duyulan, satın alınan, ithal edilen veya satın alma dışı yollardan elde edilen demirbaş ve tüketim malzemeleri ayniyat sorumluları tarafından fiziki olarak görülüp sayılarak iki nüsha ayniyat tesellüm makbuzu düzenlenir. Ayniyat tesellüm makbuzunun aslı nakit veya mahsup evrakına eklenir, diğer nüshası dip koçanında bırakılır.

Devir Teslim

MADDE 34-Görev yapan sorumluların başka görevlere atanmaları veya ayrılmaları halinde devir teslim yapılması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm Bulunmaması

MADDE 23-Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Genel Hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

MADDE 24-Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon İnternet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25-Bu Talimat Hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HER TÜRLÜ ULUSLAR ARASI MÜSABAKALAR İLE FAALİYET PROGRAMINDA YER ALAN KAMPLARDA VE EĞİTİM ÇALIŞMALARINDA VERİLECEK SPOR MALZEMELERİ VE KULLANMA SÜRELERİ
ÜNVANI   K.
B
A
Ş
K
A
N
I
K.
İ
D
A
R
E
C
İ
S
İ
T.
D
İ
R
E
K
T
Ö
R
A
N
T
R
E
N
Ö
R
S
P
O
R
C
U
D
O
K
T
O
R
M
A
S
Ö
R
H
A
K
E
M
D
E
L
E
G
E
D
İ
Ğ
E
R
G
Ö
R
E
V
L
İ
L
E
R
KULLANMA SÜRESİ
MALZEMENİN CİNSİ YIL AY
ANTRENMAN EŞOFMANI TK     1 1 1              
SEROMONİ EŞOFMANI TK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
MALZEME ÇANTASI AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
SPOR AYAKKABISI ÇF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
BÜYÜK BOY HAVLU AD - - 1 1 1 1 1 - - - 1 -
KÜÇÜK BOY HAVLU AD - - 1 1 1 1 1 - - - 1 -
SPOR ÇORABI ÇF - - 2 2 2 2 2 - - - - 6
TŞÖRT AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 6
ŞORT AD - - 1 1 1 1 1 - - - - 6
TERLİK ÇF - - 1 1 1 1 1 - - - 1 -
VALİZ AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
KABAN AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
YAĞMURLUK AD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

 

Yayım Tarihi :12.07.2008
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın