Talimatlar

Profesyonel Golf Antrenörleri Birliği Talimatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 -

Bu Talimatın amacı Türkiye Profesyonel Golf Antrenörleri Birliğinin yapısı, çalışma şekilleri ve üyelik esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 -

Bu Talimat, Türkiye'de Golf Antrenörü olarak görev yapma hak ve yeterliliğine sahip olan kişilerin oluşturduğu birlikle ilgili usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - : 14 Nisan 2006 tarih ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statü'nün 41. maddesine dayanılarak hazırlanan

a) Türkiye Golf Federasyonu, Atama ile Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev Yetki Ve Sorumlulukları ile Çalışma Usulleri Talimatı

b) Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatı'nın ilgili hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 -Bu Talimatta geçen,

a) Federasyon : Türkiye Golf Federasyonunu,

b) Federasyon Başkanı : Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,

c) Asbaşkan : Türkiye Golf Federasyonu Asbaşkanını,

d) Yönetim Kurulu : Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,

e) Antrenör :Golf spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Federasyondan belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslararası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştiren, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek, golf sporcularına yeterlilik belgesi anlamında Handikap Sertifikası vermek görev ve yetkisindeki kişiyi,

f) TPGA : Türkiye Profesyonel Golf Antrenörleri Birliğini

g) Üye : Türkiye Profesyonel Golf Antrenörleri Birliği üyelerini,

h) Kurul : TPGA Birliğini idare eden kurulu

ı) Genel Sekreter : Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreterini,

i) Eğitim Programları :Her kademedeki antrenör yetiştirme kursları ve seminerleri ile bu programdaki dersleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

TPGA Kurulu

 

 

Federasyona Bağlı Kurul Oluşumu

MADDE 5- 14 Nisan 2006 tarih ve 26139 saylı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünün 41. maddesine dayanılarak hazırlanmış olan Türkiye Golf Federasyonu Atama ile Göreve Gelen Federasyon Kurullarının Oluşum, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usulleri Talimatına uygun olarak atanmış bir kurul tarafından yönetilir. Aynı talimata atıfla bu kurul beş kişiden oluşur.

 

Kurulun Seçimi

MADDE 6- Kurul üyeleri Federasyon Başkanının teklifi, yönetim kurulunun onayı ile iş başına gelir. Bu üyelerden ikisi TPGA tarafından teklif edilebilir.

 

Kurulun İşleyişi

MADDE 7- Kurul üyelerinin kuruldan istifası durumunda yeniden atama yapılır. Kurul, karar defterlerini ve yazı işlerini düzenleyecek bir yazman üyeyi kendi içinden seçer. Bu üye aynı zamanda benzer uluslararası birliklerle ilişkileri de yürütür. Diğer üyeler görev üyeleridir. Kurul, Yönetim Kurulu tarafından atanmış, ilgili Yönetim Kurulu Üyesine bağlı olarak çalışır.

 

Görev Süresi

MADDE 8-Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kurulun görev süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurul oluşuncaya kadar eski kurul görevine devam eder. Kurulda; üyenin istifası, başkanın isteği, özürsüz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile üyenin görev süresi sona erer. Federasyon Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda Federasyon Başkanının isteği doğrultusunda iki yılda bir yeni üye ataması yapabilir, yeni kurul oluşturabilir.

 

Kurul Üyelerinde Aranan Koşullar

MADDE 9- Kurul üyelerinde, Federasyonun Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış olma özelliği en az koşul olarak aranır. Kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar aranır.

 

Toplantılar ve Kararların Alınışı

MADDE 10- Federasyon başkanı, asbaşkan ve bağlı bulunulan Yönetim Kurulu üyesi, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurulun olağan toplantıları ayda bir kez yapılır. Toplantıların gündemi, yeri, tarihi, saati kurul üyelerine önceden yazılı olarak bildirilir. Kurul, geçerli oluşuma göre ülkenin herhangi bir ilinde toplanabilir.

a) Kurulun toplantılarına federasyon başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı veya başkanın uygun görmesi ile kurullara as başkan başkanlık eder, Federasyon as başkanının toplantıda bulunmaması durumunda kurula bağlı bulunulan yönetim kurulu üyesi başkanlık eder.

b) Kurul üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların eşit olması durumunda ilgili yönetim kurulu üyesinin görüşü yönündeki görüş karar olarak geçerli kılınır.

c) Kararlar el yazısı ile karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.

d) Gündeme göre kurul toplantılarına diğer kurulların başkanları veya önerilen üye / üyeleri katılabilir.

e) Toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar için Genel Sekreter ilgililere yazılı bildirimde bulunur, uygulamaları başlatır.

 

 

Kurulun Görevleri

Madde 11- a)Türkiye'de profesyonel olarak golf oyunculuğunu ve golf antrenörlüğünü seçenleri teşvik etmek

b)Kamuoyunu profesyonel golfçülük ve genel spor hakkında bilgilendirmek

c)Türkiye'de görev yapmak isteyen profesyonel golfçülerle ilgilenmek ve onlara mesleki konularda danışmanlık hizmeti sunmak,

d)Eğitim etaplarını organize etmek, profesyonel golfçüler arası golf turnuvaları ve ülkeler arası müsabakalar düzenlemek,

e)TPGA Birliği üyeliklerini düzenlemek,

f)TPGA Birliği üyeleri arasında iletişimi sağlamak,

g)TPGA Birliğinin Disiplin Kurulu olarak görev yapmak

h)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Disiplin Kurulu ve İşleyişi

MADDE 12- Kurul işlenmiş bir disiplin suçu ile ilgili görüşünü (Kınama,Uyarı,Men) sorumlu Federasyon üyesi aracılığı ile Federasyon Disiplin Kuruluna bildirir. Nihai kararı Federasyon Disiplin Kurulu verir. Disiplin Kurulu gerek gördüğü halde disiplin suçunu işleyen TPGA Birliği üyesi ile görüşür.Üye, Disiplin Kurulu kararına 7 (yedi) gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazı karara bağlayacak mercii Federasyon İcra Komitesidir. Buradan çıkan karar TPGA Birlik üyesi için kesin bağlayıcıdır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TPGA Birliği Üyeliği, Üye Hak ve Yetkileri

 

Üyelik

MADDE 13- Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatına uygun olarak Türkiye'de Golf Antrenörlüğü yapmaya ehil olan herkes birliğin doğal üyesidir. Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatına atıfla, üyelikler dört kademedir.

a) Antrenör (II. Kademe üye)

b) Kıdemli Antrenör (III. Kademe üye)

c) Baş Antrenör (IV. Kademe üye)

d) Teknik Direktör (V. Kademe üye)

 

a) Federasyonun açtığı I. Kademe eğitim seminerini tamamlamış olanlar TPGA'ya üye olamazlar. I. Kademe Eğitim Seminerine katılmak için aranan şartlar şunlardır:

1- En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Ulusal sporcular hariç)

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile malul olmamak,

3- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

4- 21 yaşını doldurmuş olmak,

5- 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde bir defada altı aydan fazla ve/veya toplam bir yıl ceza almamış olmak.

 

b) II. Kademe üyelik için aranan şartlar şunlardır:

1- I. Kademe eğitim seminerine katılmak için gereken tüm koşullar,

2- Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatına uygun olarak II. Kademe Antrenör Eğitim Seminerini başarı ile tamamlamak,

3- Maksimum 6.0 veya daha düşük kesin handikapa sahip olmak ve bunu son 12 ay içerisinde Federasyon Takvimine dahil en az iki turnuvaya katılarak belgelemek,

4- Bir golf tesisinde çalışıyor olmak.

 

c) III. Kademe üyelik için aranan şartlar şunlardır :

1-II. Kademe üyelik hakkına sahip olmak

2-Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatına uygun olarak, III. Kademe Antrenör Eğitim seminerini başarı ile tamamlamak ve/veya,

3-Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ki, bu statüdeki kişiler Profesyonel olmayı tercih ederlerse bu durumu yazı ile Federasyona bildirip Amatör Statülerinden feragat ederler. Daha sonra, hali hazırda III. Kademe üye olan bir golf antrenörünün gözetimi altında en az 40 saat golf dersi verirler. Gözetmenin olumlu görüş bildirmesi durumunda, Federasyon tarafından atama ile III. Kademe üye olarak TPGA'ya katılabilirler.

 

d) IV. ve V. Kademe üyelikler :

Ulusal Takım Antrenörlerine uygulanır. Federasyon Ana Statüsüne uygun olarak Ulusal Takım antrenörlüğü yapmaya hak kazanan kişiler, bitirdikleri eğitim sertifika programlarına uygun olarak IV. ve/veya V. Kademe üye olabilirler.

 

e) Yurtdışından Alınan Belgeler ile TPGA'ya üye olunması

Yurtdışında kurslara katılanların aldıkları belgelerin TPGA'ya üyelik kademesi için yeterlilikleri Türkiye Golf Federasyonu Antrenör Talimatının 10 uncu maddesindeki eğitim programı esas alınarak, Federasyon Yönetim Kurulunun görüşü ile belirlenir. Bu kişiler, katılmış oldukları kursları başarı ile tamamladıklarının belgelenmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulunun belirleyeceği kademeden TPGA'ya üye olabilirler.

 

f) Üyelerin Hak ve Sorumlulukları

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Handikap Sertifika Komitesine üye olma ve para ödüllü turnuvalarda oynama hakkı sadece TPGA II., III., IV.ve V. Kademe üyelerinindir. TPGA üyesi olmayan kişiler Türkiye'de yerleşik golf tesislerinde Antrenör olarak çalışamazlar, ders veremezler. Yurtdışındaki kuruluşlardan Antrenör Sertifikası almış kişilerin Türkiye'deki tesislerde Antrenör olarak çalışabilmeleri için yukarıda belirtilen hususlara uygun olarak TPGA'ya üye olmaları gerekir. TPGA üyeleri amatörstatülerini otomatikman kaybeder.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- Bu Talimatın uygulanması sırasında ortaya çıkan sorunlarda ve bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde sorunların çözümü Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda sağlanır.

 

Yürürlük

MADDE 15- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon İnternet sitesinde yayımı tarihindeyürürlüğe girer.

Yürütme 
MADDE 16 -
 Bu Talimat Hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi : 13.07.2009
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın