Talimatlar

Federasyon İl Temsilcileri Görev, Yetki ve Sorumlulukları Talimatı

Amaç

Madde 1 - Bu Talimatın amacı, illerde golf faaliyetleriyle ilgilenmek ve yapılacak olan golf faaliyetleri için golf federasyonu ile uyumlu çalışabilme ve bu federasyonun il bağlantılarını sağlayabilme amacıyla fahri olarak görev yapan federasyon il temsilcilerinin görevlerini ve atanma şekillerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Talimat, Federasyon il temsilcilerinin görevlendirme, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Talimat, 12/04/2011 tarih ve 27903 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun'un 10 ncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Talimat da geçen;

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü'nü,

İl Başkanı : Vali'yi,

İl Müdürlüğü : İl Spor Müdürlüğü'nü,

Federasyon : Türkiye Golf Federasyonu'nu,

Federasyon Başkanı : Türkiye Golf Federasyonu Başkanı'nı,

İl Temsilcisi : Federasyon İl Temsilcisi'ni, ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Esas Hükümler

Kuruluş

Madde 5- Gerek görüldüğü taktirde, Golf faaliyeti olan İllerde, Golf faaliyetleri ile ilgilenmek ve yapılacak olan golf faaliyetleri için golf federasyonu ile uyumlu çalışabilmek ve federasyonun il bağlantılarını sağlayabilmek amacıyla golf federasyonu il temsilciliği kurulabilir.

 

Federasyon İl Temsilcilerinin Nitelikleri ve Görevlendirilmeleri,

Madde 6-Federasyon il temsilcileri; İl Spor Müdürlüğünün olumlu görüşleri alındıktan sonra federasyon başkanının teklifi ve genel müdürün onayı ile görevlendirilir.

Federasyon il temsilcilerinin görevlendirilmelerinde, golf branşında sporcu, antrenör, hakem veya yöneticilik yapmış, spor çevresinde tanınmış ve iyi eğitim almış özellikle yabancı dil bilme gibi nitelikler aranır.

Federasyon İl temsilcisi görevlendirmeleri, federasyon başkanları seçiminden sonra en geç iki ay içerisinde dört yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Federasyon başkanları seçiminin öne alınması halinde federasyon il temsilcisi görevlendirmesi de buna göre yapılır.

 

Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri

Madde 7- Federasyon il temsilcilerinin görevleri şunlardır.

a - Federasyonla uyumlu olarak ildeki golf faaliyetlerinin programlarını hazırlar, yürütür ve yürütülmesini izleyip denetlerler.

b - İl faaliyet programını, federasyonun faaliyet programı ile çeşitli kuruluşlar tarafından düzenlenecek spor temasları programları ve bütçe imkanlarını göz önünde bulundurarak bağdaştırmak suretiyle hazırlar, il müdürlüğünün onayından sonra uygular, denetler, sonuçlarının tescilini sağlar.

c - Genel Müdürlük ve federasyon talimatlarını, ilgili kulüp, kişi, kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlar.

d - Federasyon ile il spor müdürlüğü arasında koordinasyonu sağlar,

e - İlde yapılan golf faaliyetlerinin kayıtlarının tutulmasını sağlar,

f _ Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında, golf mevzuatlarının ve talimatların uygulanmasından çıkan veya çıkabilecek aksaklıkları il müdürlüğü ve federasyona bildirir,

 

Federasyon İl Temsilcilerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Federasyon il temsilcileri, mahallindeki golf müsabakalarının uygulanmasında federasyonun resmi merciidirler.

Federasyon il temsilcileri, Golf Federasyonunun statü, yönetmelik ve genelgelere kadar tüm mevzuatının uygulanmasında ve golf faaliyetlerinin yürütülmesinde; federasyona ait organizasyonlarda federasyona karşı, il organizasyonlarında federasyonları ile bağımlılıklarını sürdürmek suretiyle İl spor Müdürlüğüne karşı sorumludurlar.

Görevden Ayrılma

Madde 9 - Federasyon il temsilcileri, başarısızlıkları ile kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde il spor müdürünün yazılı görüşleri alınarak federasyon başkanının teklifi ve genel müdürün onayı ile süresi dolmadan görevden alınabilirler. Bu şekilde görevden alınanlar tekrar aday olamazlar. Görevinden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen federasyon il temsilcilerinin yerine federasyon başkanı seçimlerine Altı aydan uzun süre varsa, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir federasyon il temsilcisi aynı sistemle görevlendirilir.


ÜÇÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

 

Yürürlük

Madde 10 - Bu talimat Golf Federasyonu Yönetim Kurulunun onayından sonra federasyonun resmi web sayfasında yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11 - Bu talimatı Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi : 18.11.2011
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın