Talimatlar

Türkiye Golf Federasyonu İcra Kurulu Talimatı

TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU

İCRA KURULU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç;

MADDE 1

(1) Bu Talimatın amacı, Türkiye Golf Federasyonu İcra Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini belirlemektir.

Kapsam;

MADDE 2

(1) Bu Talimat, Türkiye Golf Federasyonu İcra Kurulunun oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini kapsar.

Dayanak;

MADDE 3

(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile, 01 / 10 / 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar;

 MADDE 4

(1) Bu Talimatta geçen;

              a) Başkan                                 : Türkiye Golf Federasyonu Başkanını,

b) Genel Sekreter                      : Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreterini,

c) Federasyon                            : Türkiye Golf Federasyonunu,

ç) Federasyon Başkan Vekili   : Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekilini,

d) İcra Kurulu                              : Türkiye Golf Federasyonu İcra Kurulunu,

e) Yönetim Kurulu                       : Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulunu,

                                                                    ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler,

Oluşum;

MADDE 5

(1) İcra kurulu, Başkanın başkanlığında, yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenen beş kişiden oluşur.

(2) Başkan, İcra kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili atar.

(3) Başkan, İcra kurulu üyeleri arasından bir icra kurulu raportörü atayabilir.

(4) Başkan, İcra kurulu koordinatörlüğüne uygun gördüğü bir kişiyi  görevlendirebilir.

(5) Başkan uygun gördüğü iki kişiyi İcra Kurulu Koordinatör Yardımcısı olarak görevlendirebilir. 

(6) İcra Kurulunu Başkan toplantıya çağırır.

Görev süresi;

 MADDE 6 

(1) İcra kurulunun görev süresi, yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır. Aşağıdaki nedenlerle kurul üyelerinin görevine son verilebilir:

a) Üyenin, herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi,

b) Üyenin istifası,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört

                  toplantıya katılmaması,

ç) İcra kurulu üyelerinin çoğunlukla karar alması,

 (2)İcra kurulu üyelerinden birinin görevinin son bulması halinde, icra kuruluna boşalan üye yerine, yönetim kurulu diğer üyeleri arasından görevlendirme yapabilir.

 (3) Başkan, gerekli gördüğü hallerde kurul üyelerinin yenilenmesini yönetim kuruluna teklif

edebilir.

Görev dağılımı;

MADDE 7

(1) İcra kurulu, başkanın belirleyeceği gündem ile toplanır.

(2) Başkanın yokluğunda görevlerini icra kurulu üyeleri arasından başkan tarafından belirlenecek başkan vekili yürütür.

(3) İcra kurulu toplantılarına Genel Sekreter de katılır.

(4) İcra kurulu koordinatörü kurulun kararlarını koordine ile sorumludur.

(5) İcra kurulu koordinatör yardımcıları, icra kurulu koordinatörü ile birlikte görev yapar. 

(6)Raportör icra kurulu adına toplantıları planlamak, yazışmaları yürütmek, kurul kararlarını kayda geçirmek, dosyalamak, Genel Sekreterliğe sunmak, kararların icrasını takip etmek ve yönetim kuruluna sunmakla görevlidir.

Toplantılar ve kararların alınışı;

MADDE 8

(1) İcra kurulu başkan tarafından belirlenecek zamanlarda toplanır. Toplantı  zaman ve mekanında değişiklik yapılması halinde, raportör tarafından kurul üyelerine bilgi verilir.

(2) İcra kurulu, üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır.

(3) İcra kurulu kararları, icra kurulu karar defterine yazılır ve üyelerce imza edilir. İcra kurulu aldığı kararları, takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulunun onayına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluk

İcra Kurulunun Yetkisi;

MADDE 9 

(1)  İcra kurulu, yönetim kurulunun belirleyeceği sınırlar dahilinde ve vereceği  münferit görevler ile ilgili olarak yönetim kurulu tarafından alınan kararları uygulamakla  yetkilidir.

(2) İcra kurulu, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkilerini kısıtlayamaz, kurul üyeliklerine son veremez. Ancak icra kurulu üyeliğine Başkanın teklifi ve yönetim kurulu kararı ile son verilebilir.

İcra Kurulunun Sorumluluğu;

MADDE 10

(1) İcra kurulu yönetim kuruluna karşı sorumludur ve aldığı tüm kararları yönetim kurulunun onayına tabiidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller;

MADDE 11 

(1) Bu talimatta hüküm bulunmayan konularda karar almak yönetim kurulunun yetkisindedir.

Yürürlük;

MADDE 12 

(1) Bu Talimat Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme;

MADDE 13 

(1) Bu Talimat Hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım Tarihi:14.04.2022

 
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın