Talimatlar

Disiplin Talimatı

Türkiye Golf Federasyonu Disiplin Talimatı 

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

Madde 1 - Bu Talimatın amacı, kulüpler, golf sporcuları, hakemler, antrenörler, yöneticiler, golf temsilcileri ve golf sporunda görevli diğer kişilerin golf etkinliklerinde, ulusal ve uluslararası esaslara ve uygulamalara göre disiplin suçu oluşturan eylemlere göre yaptırımların belirlenmesi, disiplin işlemleri ve Disiplin Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2 - Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 14 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

Madde 3 - Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon : Türkiye Golf Federasyonu'nu,
Tahkim Kurulu : Özerk federasyon ile kulüpler, federasyon ile sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile sporcu, antrenör, idareci ve benzeri spor elemanları, kulüpler ile kulüpler arasında çıkacak ihtilaflarla, federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlarına karşı ilgililerin itirazı üzerine inceleme yaparak kesin karara bağlayan Genel Müdürlük bünyesinde kurulmuş bulunan Kurulu, 
Disiplin Kurulu : Federasyon Disiplin Kurulunu,
EGA : Avrupa Golf Birliğini,
R&A : Royal & Ancient St. Andrews Golf Kulübünü
USGA : ABD Golf Birliğini
Genel Sekreter : Federasyon Genel Sekreterini,
Kulüp :Türkiye Golf Federasyonunda tescilli spor kulüplerini,
Golf sporcusu :Tescilli olarak golf sporu yapan kişileri,
Yönetici :Golf etkinliklerinde görevli idari ve teknik elemanları, Golf kulüplerinin yönetiminde görev alanları, antrenörleri, hakemleri, gözlemci ve temsilcileri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Disiplin kurulunun oluşumu

Madde 4 - Federasyon Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından, sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilecek beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Üyeler kendi aralarında bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler Disiplin Kurulu görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça yerlerine yenisi görevlendirilemez. 
Disiplin Kurulu üyeliklerinde boşalma halinde başkan tarafından çağrı yapılarak, yedek üyelerden liste sırasına göre kurul tamamlanır. Yedek üyenin süresi, yerine geçtiği üyenin kalan süresi kadardır. Disiplin Kurulu toplam üye sayısının üç'e düşmesi halinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantıya çağrılır. 
Görev süresi içerisinde Disiplin Kurulu feshedilemez,üyeler azil olamaz Disiplin Kurulu üyelerinden herhangi birisinin şahsında, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 28 ve 29. maddelerinde öngörülen hallerden birisinin mevcut olması durumunda o işlemle ilgili tarafın talebiyle söz konusu üyenin yerine başkan geçici olarak bir üye görevlendirir. 

Kurulun toplanması

Madde 6 - Disiplin Kurulu, kendi görev alanlarını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere gerek duyulduğunda gündemli olarak toplanır. Bunun dışında Federasyon Başkanının isteği üzerine de toplanır. Toplantı, kurul başkanının çağrısı üzerine ve en az iki üyenin katılması ile yapılır.Toplantı yeter sayısı üçtür. Toplantı gündemi kurul başkanı tarafından belirlenir. Kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.
Başkan ve başkan vekilinin bulunmaması halinde, kurula toplantıya katılan en yaşlı üye başkanlık yapar. Aralıksız iki toplantıya izinsiz ve mazeretsiz katılmayan veya bir yıl içinde aralıklı olarak toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suçlar ve Cezalar

Suçlar ve cezalar 

7 - Golf branşında belirlenen disiplin suçları ve bunlara uygulanacak cezalar aşağıda sıralanmıştır.
Kurul bu yönetmelikte yer almayan eylemler hakkında R&A, EGA ve USGA' nın yönetmelik ve kurallarına göre karar verebilir. Söz konusu kuralların ihlalinin, bilmeme veya ihmal neticesi olduğu savı geçerli bir mazeret olarak kabul edilemez ihlal edeni cesaretlendiren, yardım eden de ihlal eden gibi cezalandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Usul Hükümleri

BİRİNCİ KISIM
Önlem Alma

İdari tedbir

8 - Kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumda, disiplin işlemleri sonuçlanana kadar kulübü ve sporcuları resmi golf yarışmalarında oynatmamak, kişiye hak mahrumiyeti vermek veya kişiyi her türlü yarışmalardan ve yarışmaları yönetmekten yasaklamaktır.

Haklarında idari tedbir kararı alınan kişi veya kulüplerin haklarında 15 gün içerisinde Disiplin Kurulunca gerekli soruşturma tamamlanmak zorundadır. Zorunlu durumlarda bu süre Disiplin Kurulunun talebi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile en fazla 15 gün uzatılabilir, bu sürelerin bitiminden sonra idari tedbir kararı kendiliğinden hükümsüz kalır. 

İdari tedbir uygulama yetkisi

9 - Bu Talimat hükümleri doğrultusunda;
Federasyon Başkanı veya asbaşkan, golf sporcuları, yarışmalardaki görevliler, kulüpler ve kulüp yöneticileri hakkında idari tedbir uygulayabilirler.

İdari tedbirin başlaması 

10 - a) Bu Talimatta yazılı disiplin suçunu oluşturan eylemi nedeniyle hakem tarafından yarışmadan çıkarılan Golf sporcusu için yarışmadan çıkarıldığı anda,

b) Durumun önemine göre, yetkili yerlerce soruşturma evrakının tamamlanması sırasında, Federasyon Başkanı veya as başkanın verdiği kararla yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu, görev alanına giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, yönetim önleminin kapsamını yeniden saptar veya yönetim önlemlerini kaldırabilir. 

İdari tedbirin bildirimi 

11 - Bildirimi gereken İdari tedbirin, yıldırım telgraf, telefaks, hızlı posta , elektronik posta veya federasyonun resmi internet sitesinden yayınlanarak ilgililere federasyon tarafından bildirilir.

İKİNCİ KISIM
Cezayı Azaltan veya Çoğaltan Nedenler

Tahrik 

Madde 12 - Eylemin tahrik sonucu işlendiğinin anlaşılması halinde, belirlenen cezalar yarısından üçte ikisine kadar indirilebilir. Tahrik sonucu oluşan eylemlere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları üç yıllık hak mahrumiyeti cezasına dönüştürülür. 

Özel indirim nedenleri 

Madde 13 - Tahrik nedeniyle ceza indirimden ayrı olarak; Disiplin Kurulu, kulüp veya kişi lehine cezayı azaltacak özel nedenleri kabul ederse, ceza, yarısına kadar indirilir. 

Cezada içtima 

Madde 14 - Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren eylemler, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır. Ceza verirken önce ağırlaştırıcı nedenler sonra hafifletici nedenler dikkate alınır. 
 

Ağırlaştırıcı nedenler 

Madde 15 - Bu yönetmeliğe göre yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezasını gerektiren suçlar, yabancı ülkelerde işlendiği durumlarda, yetki ve görevin kötüye kullanılması hallerinde,iştirak hallerinde,medya aracılığıyla yapılan açıklamalarda federasyon ve üyelerin imaj ve otoritesine zarar verilmişse,son iki yıl içinde başka disiplin suçu işlemişse, verilecek cezalar bir katına kadar arttırılabilir. 

Tekerrür 

Madde 16 - Aynı faal spor sezonunda tekrar suç işleyen kişi hakkında tayin edilecek ceza yarısı oranında arttırılır. 

Vazgeçme ve suça teşebbüs 

Madde 17 - Disiplin suçu işleme kastıyla uygun eylemi gerçekleştirildikten sonra eylem tamamlanmamışsa, eylemi işleyen yine cezalandırılır ve fakat cezası yarısına kadar indirilebilir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM
Soruşturma

Soruşturmanın açılması 

Madde 18 - a) Tüm etkinliklerde Disiplin Kuruluna sevk işlemleri federasyon tarafından yapılır.

b) Hakemlerin eylemleri, önce Merkez Hakem Kurulunca incelenir ve düzenlenen rapor Federasyon Yönetim Kurulunda görüşülür. İl yarışmalarda görevli hakemler hakkındaki sevk işlemleri, ilgili İl Hakem Kurulunun önerisi üzerine Merkez Hakem Kurulunca yapılır.

c) Disiplin Kuruluna sevk yazılarında; olayın özeti, tarihi, yarışmanın çeşidi, cezalandırılması istenen kişi ve kulüplerin isimleri belirtilir.

Savunma 

Madde 19 -. Söz konusu eylem üzerine Disiplin Kuruluna sevk edilenlerin, savunmaları alınır. Yazılı savunma, Disiplin Kuruluna verilir. Kurul, gerek görürse, sözlü savunma için, bir üyesini görevlendirebilir.
Kulüpler, kulüp başkanı veya başkanın görevlendireceği yetkililer tarafından savunulur. İvedi durumlarda savunma yıldırım telgraf, hızlı posta, elektronik posta veya telefaxla alınabilir. Telgrafın, hızlı postanın, elektronik postanın veya telefaksla kişiye veya kulübe ulaştığı tarih, bildirim tarihi sayılır. İvedi durumlarda, savunma isteme bildirimi Genel Sekreter aracılığıyla yapılır. Bildirimi almamakta art niyet gösteren kulüp veya kişilere karşı bu yönde tutulan bir tutanak, bildirim evrakı yerine geçer.
Bildirimi izleyen yedi gün içinde savunma vermeyen kişi veya kulüp, savunmasından vazgeçmiş sayılır. 

Soruşturma 

Madde 20 - Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kuruluna sunulması üzerine soruşturma başlar.
Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler. Kurul, soruşturması başlatılan işlemleri izler ve eksik kalan kısımları tamamlar. Savunma gerekiyorsa, rapor düzenleyenlerin yazılı ve sözlü ifadeleri alınır. Diğer görevli ve yetkililerin, tanık sıfatıyla yazılı veya sözlü ifadeleri alınabilir.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen tanıklar hakkında da disiplin işlemleri başlatılabilir.
Disiplin Kurulu, yarışmalarla ilgili olaylarda kararı verirken, başhakem ve gözlemci raporlarını dikkate alır. Tanıklar, bildirimi izleyen beş gün içinde yazılı ifadelerini federasyona ulaştırmak zorundadırlar. İncelenen olaydaki, kurula sevk edilmeyen diğer sorumlular hakkında disiplin kurulu doğrudan soruşturma yapabilir.
Disiplin Kurulunun dış yazışmalarını raportör yürütür. 

 

Karar 

Madde 21 - Disiplin Kurulu, savunma evraklarının federasyona ulaşmasından itibaren, yapacakları ilk toplantıda karar verir. Golf yarışma sezonunun bitiminden sonra oynanan özel yarışmalarda meydana gelen olaylar ve işlenen suçlarla ilgili kararlar için bu süre uygulanmayabilir. Kurul, soruşturmanın tamamlanması koşulu ile sezon sonuna rastlayan durumlarda, bu yarışmalar için kararını, o kategorideki yarışmaların başlama tarihine kadar verebilir. Kurulun bu konuda toplanması, soruşturma yapması ve karar vermesi, verilebilecek cezaların yerine getirilmesi yeni sezonun ilk yarışmasında uygulanır. Disiplin Kurulu; kararını verirken, deliller, soruşturma ve incelemeden edineceği izlenimi dikkate alır. Kararlar; cezalandırmaya, cezaya gerek olmadığına, soruşturmanın ertelenmesine veya düşürülmesine yönelik olabilir. Ceza kararlarında, cezaların gerekçesi, içeriği ve cezanın uygulama usulleri ve varsa cezayı azaltan ve çoğaltan sebepler gösterilir.Ceza kararında idari tedbirli süreler mahsup edilerek bakiye ceza miktarı belirtilir. Ceza kararlarına 24. maddedeki usule göre Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Ancak itiraz cezanın uygulamasını durdurmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Soruşturmanın ve Ceza Zamanaşımı

Soruşturma zamanaşımı 

Madde 22 - a) Golf etkinliklerinden aralıksız bir yıl ayrılmış kişiler hakkında soruşturmaya başlanmaz.

b) Uyarı cezasını gerektiren durumlarda üç ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren durumlarda bir yıl, sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren durumlarda üç yıl geçtikten sonra soruşturma başlatılmazsa zamanaşımına uğrar. Soruşturma zamanaşımının başlangıcı olay günüdür.

Ceza zamanaşımı 

Madde 23 - Uyarı cezası altı ay, yarışmadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları üç yıl içerisinde uygulanmaz ise, ceza zamanaşımına uğrar ve ortadan kalkar.
Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir nedenle durduğu günden işlemeye başlar.

BEŞİNCİ KISIM
Bildirim ve Uygulama

Kararların bildirilmesi ve uygulanması 

Madde 24 - Kararın bildirilmesi ve uygulanmasına esas olmak üzere, Disiplin Kurulu, verilen kararların hüküm fıkrasını, ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf, hızlı posta veya telefaksla bildirir. Anılan vasıtalarla bildirim tarihi kararın bildirim tarihi olarak esas alınır. Gerekçeli kararlar iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir.

ALTINCI KISIM
İtiraz

İtiraz ve itiraz yeri 

Madde 25 - Disiplin Kurulu kararlarına itiraz:
Disiplin Kurulunca verilen her türlü karara karşı, 24. maddeye uygun olarak bildirilmelerinden itibaren on gün içinde, Genel Müdürlük Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.
Federasyon ve kurullarının uygulamalarından doğan ihtilaflar karşısında, kişi veya kulüpler, anlaşmazlıkların çözümü için, öncelikle Denetleme Kuruluna başvurabilirler. Başvuru sırasında, Yönetim Kurulunun belirlediği başvuru bedeli federasyon resmi hesabına yatırılır.
Denetleme Kurulunun, başvuruyu değerlendirerek, başvuran lehine bir karar vermesinin ardından, gerekçeli kararın sonrasında, başvuru bedeli iade edilir. Aksi durumda başvuru bedeli federasyona irat kaydedilir.
Disiplin Kurulunca verilen sürekli hak mahrumiyeti cezası, itiraz konusu olmasa dahi, Tahkim Kurulunca doğrudan incelenir. 

İtiraz usulü 
Madde 26 - 
A - İtiraz usulü :
Disiplin Kurulunun kararlarına, cezalandırılan kişi veya bağlı olduğu kulüp itiraz edebilir. Karar kulüp hakkında verilmiş ise, itiraz, kulüp başkanı veya görevlendireceği yönetici tarafından yapılır.
Disiplin Kurulunun kararlarına yönelik itirazlarda, Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde ve mevzuatında gösterilen usul uygulanır. 

B - Karar :
Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulunun verdiği kararın aynen değiştirilerek onanmasına yada bozulmasına karar verebilir. Kararlar gerekçeli olarak yazılır ve 12. maddedeki usule göre taraflara bildirilir. Tahkim Kurulu kararları kesindir, bozma kararlarına karşı Disiplin Kurulunun direnme hakkı yoktur.

YEDİNCİ KISIM
Soruşturmanın İadesi

Soruşturmanın iadesi ve usulü 
Madde 27 - Kesinleşen bir kararda dayanılan delillerin gerçeğe aykırı oldukları veya kararın verilmesinde esaslı bir hataya düşüldüğü veya kararı etkileyecek yeni bir delilin ortaya çıktığı veya kararın yerine getirilmesi tamamlanmadan önce, yazılı kurallarda ilgililer lehine bir değişiklik yapıldığı takdirde; Federasyon Başkanı, Disiplin Kurulundan, kesinleşen kararın yeniden incelenmesini veya karar, ceza verilmesine yönelik ise, cezanın yerine getirilmesinin inceleme sonuna kadar ileri bir tarihe bırakılmasını isteyebilir. Bu istek üzerine Disiplin Kurulu, cezanın yerine getirilmesinin ileri bir tarihe bırakılıp bırakılmayacağını takdir ettikten sonra, inceleme sonucuna göre, önceki kararın değiştirilmesine yer olmadığına karar verebileceği gibi yeni bir karar da verebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler

Yürürlük 
Madde 28 - Bu Talimat Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer

Yürütme 
Madde 29 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

 

Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığı

Suçlar ve Uygulanacak Cezalar

 

UYARI CEZASI : İlgililerin dikkatinin çekilmesidir.

YARIŞMADAN MEN CEZASI : Kuruluşun ve sporcunun yarışmalara katılmaktan men edilmesidir.

HAK MAHRUMİYETİ CEZASI : Kişinin her türlü amatör ve profesyonel Golf yarışmalarına iştirak etmekten; hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik, yapmaktan; Federasyon veya kuruluş yöneticisi, idari ve teknik görevlisi olarak yarışmalarda görev almaktan; kuruluş mensubu olarak Federasyonla resmi ilişkide bulunmak ve yarışmaktan men edilmesidir.

PARA CEZASI : Profesyonel Golf ile ilgili olarak, asgari ve azami hadleri disiplin suçu oluşturan eylemler bölümünde gösterilen ve gerektiğinde her yıl Federasyon Yönetim Kurulunca saptanacak olan miktarın gelir olarak Türkiye Golf Federasyonu hesabına ödenen maddi ceza

TESCİL İPTALİ CEZASI : Kuruluşun Türkiye Golf Federasyonundaki sicil kaydının silinmesi ve Golf etkinliklerinin dışında bırakılmasıdır.Tescil iptali cezası yalnızca Federasyon Yönetim Kurulunca verilir.

DİSİPLİN SUÇU OLUŞTURAN EYLEMLER

1-3. Kasıtsız fiiller

 1. Centilmenliğe aykırı hareket
 2. TGF talimatlarına aykırı hareket
 3. Federasyon Ana Statüsü ve Yönetim Kurulu kararlarına itaatsizlik
 4. Hakaret
 5. Müessir fiil
 6. Sahte lisans kullanımı, sahtecilik ve teşkilatı kandırma
 7. Ceza süresini beklememek
 8. İzinsiz dış görev
 9. İzinsiz veya özürsüz yarışma
 10. Spor ile bağdaşmayan yarışma veya aktivite
 11. Özel ve ulusal yarışmaya katılmama
 12. Milli şerefi ihlal
 13. Suça teşvik
 14. Golf yarışmasının devamına engel olmak
 15. Tanıklıktan kaçınmak
 16. Hileli ve danışıklı Golf yarışması
 17. Doping
 18. Sair hallerde menfaat
 19. Yarışmaya katılmamak
 20. Görev suçu
 21. Hakemler ve diğer yöneticilerin karalarına itaatsizlik
 22. Disiplin cezalarının uygulanmaması
 23. Talimatlara uymamak
 24. Huzursuzluk çıkarmak
 25. Kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler
 26. Tesislere kasıtlı zarar vermek
 27. Tek taraflı yönetim
 28. Menfaat ile yönetim
 29. Rapor vermemek veya gerçeğe aykırı rapor vermek
 30. Görevi ihmal ve suistimal

  SUÇUN NİTELİĞİ ve VERİLECEK CEZALAR

 

 

 

SUÇUN NİTELİĞİ

VERİLECEK CEZA

1

 

Türkiye Golf Federasyonuna karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kayıtsız kalarak yerine getirmemek, eksik veya yanlış yerine getirmek

 

Uyarı cezası

2

 

Türkiye Golf Federasyonu yetkili kurulları tarafından sorulan sorulara, gerekli yanıtları kayıtsız kalarak süresinde vermemek, eksik veya yanlış yanıt vermek

 

3

 

Yetkili makam ve mercilerine karşı yerine getirdikleri görevlerinden dolayı çirkin veya nazik olmayan şekilde hareket etmek

 

4

 

Onur kırıcı, spor ahlâkına ve centilmenliğe aykırı harekette bulunmak

 

1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti

5

Türkiye Golf Federasyonu Talimat ve Talimatlarına kasten aykırı harekette bulunmak (kişi)

2 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men, o kadar süre ile hak mahrumiyeti ve/veya para cezası ile cezalandırılır.

6

Federasyon Ana Statüsüne ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı haraket eden Kulüp, Dernek veya İşletmeler

6 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti ve/veya üst sınırdan para cezası ile cezalandırılırlar.

7

Türkiye Golf Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına ait Ana Statüde açıklanan Merkez ve Taşra Teşkilâtına veya bu teşkilâtın bir mensubuna ve sporculara huzurunda veya gıyabında; yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu veya internet üzerinden veya madde-i mahsusa tayini suretiyle yaptığı görevden dolayı veya görevi sırasında hakaret etmek

Türkiye Golf Federasyonu Teşkilâtına ve mensubuna karşı vuku bulduğunda 3 aydan 1 yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Teşekkül yöneticilerine veya sporculara karşı vuku bulduğunda 1 aydan 6 aya kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Hakem, gözlemci veya temsilciye karşı vuku bulduğunda 1 aydan 1 yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

8

Türkiye Golf Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına ait Ana Statüde açıklanan Merkez ve Taşra Teşkilâtının mensuplarına ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı cismen eza verecek müessir fiilde bulunmak

Türkiye Golf Federasyonu Teşkilâtı mensuplarına karşı vuku bulduğunda sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.

Kulüp yöneticilerine karşı vuku bulduğunda 6 aydan 1 yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Hakem, gözlemci veya temsilciye karşı vuku bulduğunda 1 yıldan 3 yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Sporculara karşı vuku bulduğunda 6 aydan 2 yıla kadar resmi yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır

9

Lisans, handikap kartı veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapmak veya hak sahibi olmadığı lisansı kullanarak federasyonu kandırmak veya gerçek olmayan evrak düzenlemek ve bunları bilerek kullanmak ve/veya kullandırmak

1 yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

 

Çok önemli durumlarda sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

10

 

Tek yarışmadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya yönetim önleminin bildirilmesine karşın bu önlem kaldırılmadan yarışmalara katılanlar veya bunu sağlamak

 

3 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

11

 

Yabancı bir ülkenin ulusal veya bir takımında, Türkiye Golf Federasyonundan izin almaksızın görev kabul etmek veya yarışmaya katılmak

 

3 aydan 6 aya kadar süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar

12

Yetkili makamlardan izin alınarak yapılması gereken yarışmayı izinsiz yapmak, yaptırmak veya böyle bir yarışmayı yönetmek

 

Bir aydan üç aya kadar yarışmalardan men veya altı aydan bir yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

13

 

Sportif faaliyetleri ve görevi ile bağdaşmadığı ilan edilmiş, özel veya sosyal aktivitelerin icra edilmesi

 

6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar

14

Yayın yolu ile veya yazılı bildirime karşın özürsüz olarak özel veya ulusal yarışmalara veya hazırlık çalışmalarına katılmamak, geç katılmak veya çalışma ve yarışma yerini terk etmek

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.

 

15

Yurt içinde veya yurt dışında, her ne suretle olursa olsun, Türklüğe veya yabancı bir ulusa onurunu kırıcı hareketlerde bulunmak

1 yıldan 3 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Ağır hallerde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir

16

 

Golf yarışması sırasında veya dışında sporcu veya seyircileri rakip sporcular, yöneticiler veya yarışmayı yönetenler aleyhine suça teşvik

 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

17

Golf yarışmasının her ne suretle olursa olsun, iyi bir şekilde başlamasına, devamına veya tamamlanmasına engel olmak.

3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. Teşekküller ise 1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men cezası ile cezalandırılır.

 

18

Soruşturma sırasında bildirime karşın özürsüz olarak tanık sıfatı ile yazılı beyanda bulunmamak, tanıklıktan kaçınmak, bildiklerini saklamak, yalan tanıklık etmek veya ceza karşılığı olan hareketleri bir ay içinde merciine duyurmamak

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar

19

Hileli ve danışıklı Golf yarışması yapmak, yaptırmak

En az 1 yıl yarışmadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.

 

20

Doping konusu ile ilgili cezalar

GSGM Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, Madde 48 hükümleri uygulanır.

21

 

Bir Golf yarışmasının sonuçlarından faydalanması mümkün olan kuruluş ve kişilerden maddi karşılık sağlayarak yarışmak, bu suretle yarışanlara maddi karşılık sağlamak

 

6 aydan 2 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar

22

 

Önceden kayıt yaptırılmış olmasına rağmen, haber vermeden yarışmalara katılmamak

 

 

Bir sonraki yarışmadan men veya tekrarı halinde 3 aydan 1 yıla kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

23

 

Kabul edilen herhangi bir görevin yerine getirilmesinde şeref ve onura, spor terbiye ve disiplinine, yazılı kurallara veya yazılı bildirime aykırı hareket etmek

 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya bu süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

24

Hakemler, teknik elemanlar, idareciler ve diğier spor yöneticilerinin karar ve direktiflerine karşı itaatsizlik

 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya bu süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

25

TGF Disiplin Kurulu kararlarının uygulanmaması

 

6 aydan 2 yıla kadar yarışmadan men veya bu süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

26

Yarışma hazırlıklarında, yarışmalarda ve spor yolculuklarında yöneticilerin talimatlarına uymamak alaylı, kaba ve çirkin hareketlerde bulunmak

20 günden 2 aya kadar yarışmadan men veya 1 aydan 6 aya kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

27

Spor yolculuklarında disipline aykırı hareketlerde bulunmak ve kafilenin huzurunu bozmak

1 aydan 3 aya kadar yarışmalardan men veya 2 aydan 1 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

28

 

Golf yarışmasından önce, yarışma sırasında ve yarışmadan sonra görevli hakemlere ve federasyon görevlileri ve çalışanlarına ve sporculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, çirkin ve küçük düşürücü söz sarf etmek veya bu tür hareketlerde bulunmak

 

3 aya kadar yarışmalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

29

Oyun sahası veya sportif tesislerin kasıtlı olarak bozulması

 

3 aydan 1 yıla kadar yarışmadan men veya bu süre kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

30

Yarışmaları kuruluş veya kişi lehine veya aleyhine hileli ve danışıklı yönetmek (hakemler)

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

31

 

Maddi veya manevi çıkar karşılığında yönetim (hakemler)

 

Sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

32

 

Yarışmaya ait raporu kasten vermemek veya gerçeğe aykırı rapor düzenlemek

 

1 yıldan 5 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

 

33

 

Yarışma yerine özürsüz olarak gelmemek, yarışmayı geç başlatmak, yarışmayı yönetmemek, talimatlara aykırı yönetmek veya tatil etmek (hakemler) ile her ne suretle olursa olsun görevini ihmal veya suistimal etmek

 

 

6 aydan 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar.

 

 

Not 1 :

Disiplin Kurulu, gerekli gördüğü hallerde yukarıdaki cezalara ilaveten aşağıda belirtilen cezaları da uygulamak hakkına sahiptir.

a. Federatif lisansın kesin veya süreli olarak iptali.

b. Handikapın süresiz veya iki ile dört yıl arasında geri çekilmesi.

c. Sahanın iki ay ile bir yıllık bir period için kapatılması.

d. Tesise iki ile beş yıl arasında bir süreyle resmi şampiyonaların verilmemesi.

Not 2 :

Kişiler için söz konusu olacak para cezaları, ihlalin meydana geldiği müsabakadaki çalışması için bir ücret alan sporcular, teknik personel, hakemler veya diğer görevliler için uygulanabilecektir ve bu ceza, alınan net miktardan fazla olamaz.

Yayım Tarihi :15.12.2010
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın