Talimatlar

Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Eğitim Görevlileri ile Diğer Görevlilere Ödenecek Ücretlere İlişkin Talimat

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-Bu Talimatın amacı; Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği ve / veya izin verdiği İl, Ulusal, Uluslar arası yarışma ve turnuvalarda, etkinliklerde görevlendirilen hakem ve gözlemciler, hakem, gözlemci, eğitimcileri, temsilciler ile yarışmalarda görevlendirilecek diğer görevlilerin, görev ücreti, ile sporcu, kafile yöneticisi, antrenör, Federasyon kurulları üyelerine planlı ve gündemli toplantıları için ödenecek, harcırah ve ulaşım ücretlerinin saptanması, ödeme prensip ve yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2-Bu Talimat hükümleri, Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak organizasyonlarda kulüp, hakem, gözlemci, eğitimci, temsilci, Federasyon kurulları üyelerini, yönetici, antrenör ve özel kuruluşlar ile görevli diğer personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3-Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile l4 Nisan 2006 tarihli ve 26139 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Talimatta geçen,
Hakem: Golf yarışmalarını belli yazılı kurallara göre yöneten kişiyi,
Gözlemci: Golf yarışmalarının bir düzen içerisinde oluşup oluşmadığını, hakemlerin görev bilincini izleyen kişi, kişileri,
Eğitim Görevlisi: Hakem ve gözlemcilerin, sporcuların, eğitim gereksinimleri için açılan kurs ve seminerlerde ders veren kişiyi,
Diğer Görevliler: Golf organizasyonlarında, etkinliklerinde alt yapı ve düzenlemeler ile ilgili yapılan görevlendirmeyi,
Seans: Golf yarışmalarında 1 birim görev ücreti hesaplamasında kullanılan kavramsal değeri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Hakem, Gözlemciler, Temsilciler ve Diğer Görevlilerin Görev Ücreti

MADDE 5-Ulusal yarışmalarda, resmi ve özel yarışma ve turnuvalar ile diğer golf etkinliklerinde görevlendirilen hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenerek yürürlüğe girer.

Eğitim Görevlilerinin Görev Ücretleri

MADDE 6-

 • İl, bölgesel veya ulusal düzeyde hakem ve gözlemcilerin eğitimleri ile hakem ve antrenör yetiştirme kursu için görevlendirilen eğitim görevlilerine ödenecek görev ücretleri hesaplama prensipleri doğrultusunda yılda en az bir kez Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yönetim kurulu, Talimat kapsamı dışında kalan ek, iyileştirici, ödentileri de, bütçe olanakları çerçevesinde karar vererek uygulayabilir.
 • Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan eğitim görevlilerine harcırah ödenmez, yol giderleri karşılanır.

Harcırah

MADDE 7-

 • Ulusal veya il düzeyinde gerçekleştirilecek golf faaliyetlerinde görevlendirilecek her türlü görev unvanına sahip kişiler ile eğitim görevlilerine, Federasyon kurulları üyelerine gündemli toplantılarında, görev ücreti ödenmeyen günler ve yolda geçen süreler için harcırah ödenir. Bir gün için ödenecek birim bedel, Maliye Bakanlığınca belirlenen Devlet Memurları Harcırah Esasları çerçevesinde 1. Derecedeki Devlet Memuru harcırah bedelinden az olamaz. Maliye Bakanlığının resmi tebliği yayınlandıktan sonra Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
 • 1 günlük yarışlarda yol dahil 3 gün, 2 günlük yarışlarda yol dahil 4 gün, Yol mesafesi uzun olan illerde yapılan 2 günlük yarışlarda yol dahil 5 gün üzerinden harcırah ödenir.
 • Uçak ile yapılan yolculuklarda bilet üzerindeki gidiş ve dönüş tarihleri esas alınır. Hangi görevlilerin uçak ile yolculuk yapabileceklerine Yönetim Kurulu karar verir. Uçak bileti gün ve tarihleri arasındaki zaman;
  • 24 saatten az ise, bir günlük,
  • 24 saatten fazla ise iki günlük, harcırah ödenir.
 • Bulunduğu il/ilçe sınırları içinde görev yapan hakem, gözlemci ve diğer görevlilere yol giderleri ve görev ücreti dışında bir ödeme yapılmaz.
 • Uluslararası yarışlarda ülkeden çıkış - ülkeye dönüş günleri dahil harcırahları ödenir.
 • Kamplarda iaşe ve ibateleri sağlanan günlerde 3/1 oranın cep harçlığı ile yol harcırahı ödenir.

Ulaşım Bedeli

MADDE 8-

 • Hakem, gözlemci ve eğitim görevlileri ve temsilciler ile yarışmalarda görevli diğer personelin, Federasyon kurulları üyelerinin gündemli toplantılarında, ulaşım bedellerinin saptanmasında; tren, otobüs, deniz otobüsü ve uçak ile yapılan yolculukları esas alınır. Ödemeler gidiş-dönüş olarak hesaplanır.
 • Ulaşım araçlarına göre yolculukların prensip ve yöntemleri:
  • Uçak ile yapılan yolculuklarda, bilet gidiş-dönüş olarak alınmış ise, biletin fotokopisi yolcu tarafından imzalanarak Federasyona verilir, aslı ise; yolculuk sona erdikten sonra 48 saat içinde elden veya posta ile gönderilir.
  • Uçak bileti ücretleri, sınıfına bakılmaksızın, ekonomik sınıf tarifesinden ödenir. Ancak; temsil hakkı, zorunlu seferlerde ekonomik sınıf koltuk olmaması ve protokol uygulamasının gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ile ekonomik sınıf uygulamasından belirli süreli olarak vazgeçilebilir.
  • Karayolu ile yapılan yolculuklarda otobüs, tren, veya diğer toplu taşım araçları için ödenecek bedel, yarışmaların yapıldığı il/ilçenin belediye başkanlığınca belirlenen iller / ilçeler arası karayolu yolcu taşıma bedeli kadardır. Bilet ibrazı durumunda bilet üzerindeki tarife uygulanır. Ancak özel araçla ulaşımın sağlanması Federasyon tarafından onaylanırsa, Türkiye Golf Federasyonu adına otobüs bilet rayici kadar akaryakıt faturası belgelendirilir.
  • Özel yarışmalarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve temsilciler için ödenecek miktarlar bu talimat esaslarınca belirlenen bedellerden az olmamak koşulu ile yapılacak protokolde yer verilir.

Yarışmaların Ertelenmesi

MADDE 9-

 • Yarışmaların herhangi bir nedenle bir gün sonraya ertelenmesi durumunda hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilere ilgili maddelerde belirtilen harcırahlarına ek olarak bir günlük harcırah daha ödenir.

Görev Ücreti Ödemelerinin Prensipleri

MADDE 10-

 • Görev ücretleri seans hesabına göre tahakkuk ettirilir. Buna göre bir gün iki seans olarak adlandırılır.
 • İki günlük yarışlarda dört seans ücreti ödenir.

Ödemelerde Kullanılacak Belgeler

MADDE 11-

 • Toplu Seyahat Yolluk Bildirimi,
 • Banka Hesap Bildirim Cetveli,
 • Seans Ücret Bordrosu,
 • Ders Ücretleri Bordrosu, görevlendirilen Federasyon yetkilileri tarafından düzenlenir.

MADDE 12-

 • Bu Talimat ile Talimatta yer almayan konular hakkında karar almaya ve uygulama yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir

Toplu Barınma

MADDE 13-Federasyon yarışmalarında toplu barınma olanağı sağlanması durumunda yarışmalarda görev yapan, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer görevlilerin barınma ve yemek giderleri Federasyon tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 14- Bu Talimat, Genel Müdürlük ve Federasyon internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Talimat, hükümlerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı yürütür.

Yayım tarihi: 24.07.2008
ALO 145 SPORCU DANIŞMA HATTI BİLGİLENDİRME
2022-05-18

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 yılı eğitim faaliyetleri kapsamında yıl içerisinde açmayı planladığı 2. Kademe Antrenörlük Kursu için ön başvuru kaydı açılacaktır.

2. Kademe Antrenörlük Kursu’na katılacak antrenörlerin; 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük belgesine sahip olması, 2. Kademe Temel Eğitim derslerinden geçmiş olması, 22.0 handikap ve altında handikapa sahip olması gerekmektedir. 

Bu kriterler tamamlandığında antrenörler, Federasyonumuzun açacağı Uygulamalı eğitime katılabileceklerdir.

Not: Denklik ile 2. Kademe Antrenör Kursu’na katılacak olan antrenörler, belirli kriterlerden muaf olacaktır. 

Detaylı bilgiye, Federasyonumuzun aşağıda belirtilen iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.

TGF Ankara Ofis :0312 309 39 45

Gül Erkan : 0534 893 17 51

Duyuruların Devamı İçin Tıklayın